5/28/08

ประสานขอรับสนับสนุน ทรายอะเบท และน้ำยาเคมี จาก อบต.ทุ่งมน
วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.29 น. ออกประสานงานขอรับสนับสนุน ทรายอะเบท และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน (อบต. ) อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประสานงานโดย นายสมัคร พุ่มทอง หัวหน้าสถานีอนามัยทุ่งมน นายอาณัติ ศรีเธาว์ จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6 สถานีอนามัยทุ่งมน และ นางอุมาพร ปัญญาใส จพ.สาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยทุ่งมน ได้รับสนับสนุน ทรายอะเบท 5 ถัง น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 13 ลิตร
สถานีอนามัยโพนสิม ได้รับสนับสนุน ทรายอะเบท 4 ถัง น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน 11 ลิตร พร้อมกันนี้ ถือโอกาส ไปเยี่ยมให้กำลังใจ นักวิชาการสาธารณสุข คนใหม่ประจำ สถานีอนามัยทุ่งมน น้องปู นส. สุภาพร บุญเชื้อ ด้วย วันนี้ นายสุนทร วิริยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว ได้ แก้ไขปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับ สถานีอนามัยทุ่งมน ให้สามารถใช้งานได้ จากการตรวจสอบ ผลงานการคัดกรองความเสี่ยงวันนี้ ขอชื่นชม สถานีอนามัยทุ่งมน มีผลงานการคัดกรองเพิ่มขึ้นถึง 668 คน
ประสาน นางจิราพร เขาทอง พยาบาลวิชาชีพ 7สถานีอนามัยแคนน้อย นางปริยากร อดกลั้น พยาบาลวิชาชีพ สถานีอนามัยนาแก และ นางทานตะวัน คำวัง พยาบาลวิชาชีพ 7 สถานีอนามัยย่อ ให้เข้าร่วมประชุม การบริการด้วยใจ สู่ความเป็นเลิศ ที่ โรงพยาบาลยโสธร ในวันพรุ่ง นี้

ป้องกันไข้เลือกออก รร.ราชประชานุเคราะห์ 28
วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2551 ตรวจสอบ และ ความเรียบร้อย Proposal เพื่อเตรียมเสนอ ขอ งปม. จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เวลา 11.09 น. ออก ติดตามกรณี เด็กป่วยด้วยอาการไข้ และอาเจียน ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 28
ร่วมกับ นายสุนทร วิริยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว นางสาวอุทัยวรรณ สุภี จพ.ทันตสาธารณสุข 6 สถานีอนามัย่อ ขอข้อมูลและรายละเอียด จาก ผอ.สำเร็จ ไชยช่วย ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 28 และคณะ พร้อมทั้ง ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ในโซนของ โรงเรียน ส่วนใหญ่ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย แต่ ส่วนของบ้านพักนักการภารโรง พบ ลูกน้ำยุงลาย ได้แนะนำ ครู และผู้เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้ง ให้ สอ.ย่อ สนับสนุน ทรายอะเบท จำนวน 1 ถัง ให้กับ รร.ราชประชา นุเคราะห์ 28 เพราะเป็นชุมชนใหญ่ มีประชากร กลุ่มเสี่ยงเกือบ 1,000 คน

5/27/08

อุบัติเหตุ บริเวณ หน้าบ้านลุงชาญชัย บ้านบกน้อย ถ.แจ้งสนิท
วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2551ประมาณ 17.29 น. เกิดอุบัติเหตุ บริเวณ หน้าบ้านลุงชาญชัย ศรีดารา ห่างหน้าบ้านผมไปทาง ดงแคนใหญ่ ประมาณ 150 เมตร รถปิคอัฟ 2 คัน จาก ลืออำนาจ ทั้ง 2 คัน ชนกัน คันหนึ่งมาจากอุบล ( 2คน) บง. 4973 อำนาจเจริญ เห็นหมา วิ่งข้ามถนนฝูงหนึ่ง เบรกกะทันหัน ทำให้รถขวางถนน คันที่มาจาก ยโสธร เสิงสาง บค 4036 อำนาจเจริญ ( 7คน) ชนอย่างแรง ที่หัวรถถึงช่องประตูด้านซ้าย รวมทั้ง 2 คัน คนทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บสาหัส 7 คน EMS ดงแคนใหญ่ นำโดย นางสาวประกายรุ่ง จวนสาง พยาบาลวิชาชีพ 6 นายถวิล บุญสาร และคณะ อปพร. ดงแคนใหญ่ และ EMS จากโรงพยาบาลยโสธร มารับไป รพ. กว่าจะให้รถไถ นายแหล่ ช่างคร มาลากออกจากถนนได้ ประมาณ 18.29 น.
2 คนที่บาดเจ็บเล็กน้อย คนหนึ่งเป็นผู้พิการ ขาขวา ขาดอยู่ก่อแล้ว อีกคนเป็นเจ้าของรถ ส่วนคันที่มาจากอุบล บาดเจ็บสาหัส ทั้ง 2คน)

วางพวงหรีด ญาติ นายสมร พลทิพย์
วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2551 ภาคบ่าย ไป วางพวงหรีด ญาติ นายสมร พลทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว สสอ.คำเขื่อนแก้ว ที่ บ้านลุมพุก ตรงข้ามบ้าน นางจำนรรจา บุญแจ้ง หัวหน้าสถานีอนามัยดงเจริญ มี นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นางอภิญญา บุญถูก นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว นายทศพล แสนสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว นางดรรชนี เขียนอก จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 สอ.สงเปือย นางสุพัตรา วิเศษโวหาร พยาบาลวิชาชีพ 7 สถานีอนามัยสงเปือย สุภาพร เกษมณี

5/26/08

สำรวจ ค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย ค่า BI

วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2551 พร้อมทีมงาน ออกสำรวจ ค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2551 ในทุกตำบล โดยวิธีการสุ่มหมู่บ้าน ใช้พนักงานสำรวจ จาก สถานีอนามัยทุกแห่ง
สมัคร การรับ ข้อมูล ผ่าน SMS ให้กับ สถานีอนามัย ทุกแห่ง เพื่อประโยชน์ การรับข้อมูลที่รวดเร็ว
จาก yasothon.org/uc
โดย ให้ส่ง ถึง ผู้บริหาร และ ผู้รับผิดชอบงาน UC ดังนี้
วิทยา เพชรรัตน์ 0898462906 พันธุ์ทอง จันทร์สว่าง0893552547 จิราพร เขาทอง 0857593197
บัณดิษฐ สร้อยจักร0895808815 สุภาวดี ขอสุข0895808290 รัศมี โซ่เงิน 0862521187
ปริยากร อดกลั้น0892801364 วีระวัฒน์ กำศร0879609492 พรรณลิน อาจวิชัย0817299705
พิไลลักษณ์ จักรวรรณพร0810653140 นงลักษณ์ ศรีโพธิ์วัง 0893137336 อาณัติ ศรีเธาว์0896106247 อุมาพร ปัญญาใส
0897118363 ทานตะวัน คำวัง0876546812 บุญทศ ประจำถิ่น 0848272266 สุรินันท์ จักรวรรณพร0817301464
ดรรชนี เขียนนอก0819998467 พรรณราย มินติราช0895817692 สาคร ขอสุข0872436758

ประชุมชี้แจง แนวทางการบันทึก ผลงานการคัดกรองความเสี่ยง
วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2551 ประชุมชี้แจง แนวทางการบันทึก ผลงานการคัดกรองความเสี่ยง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้กับ จนท. ผู้รับผิดชอบ จาก สถานีอนามัยทุกแห่ง เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ผลงานการคัดกรอง ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ( ร้อยละ 50 ) ซึ่งได้แจ้ง ให้ สถานีอนามัยทุกแห่งทราบทาง web board ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรียบร้อยแล้ว


ส่ง แผนงาน ส่งเสริมสุขภาพ PP 37.50 บาท ของ สถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบ ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประสานหนังสือ ขอโอนเงิน UC งวดที่ 3 ให้กับ สถานีอนามัย เงิน Maintenance สำหรับ สถานีอนามัย ในเขตรับผิดชอบ
ส่ง SMS ถึง หัวหน้า สอ.ทุกแห่ง แจ้งเลื่อนงานมหกรรมที่ โพนทัน เป็น วันที่ 3 มิถุนายน 2551
ต้อนรับ ผบต. คนใหม่ นางอภิญญา บุญถูก นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว จบหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 15 ที่ วสส.อุบล มารายงานตัวปฏิบัติงานวันนี้


ต้อนรับ ส.อบจ. ชื่น วงษ์เพ็ญ ที่มาเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประชุม คปสอ.คำเขื่อนแก้ว

วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2551 เตรียมเอกสารและข้อมูล ประกอบวาระการประชุม คปสอ. ประสาน ห้องประชุม และอุปกรณ์ การประชุม กับ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประสานหนังสือ ขอโอนงบลงทุน UC ถึง โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว เพื่อแจ้งจัดสรรงบประมาณลงทุน UC ประจำปี 2551 สำหรับต่อเติมอาคารชั้นล่างสถานีอนามัย ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. สถานีอนามัยนาเวียง จำนวน 400,000 บาท 2. สถานีอนามัยนาคำ จำนวน 400,000 บาท
3. สถานีอนามัยกู่จาน จำนวน 300,000 บาท 4. สถานีอนามัยนาหลู่ จำนวน 150,000 บาท
รวมจำนวนเงิน 1, 250,000 บาท ตรวจสอบและ รวบรวม เอกสารการจัดทำ แผนงาน ส่งเสริมสุขภาพ PP 37.50 บาท ของ สถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบ
เวลา 13.29 น. ประชุม คปสอ. ที่ห้องประชุม กาญจนาภิเษก ประธานการประชุม โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อม คณะกรรมการ คปสอ. ประจำปี 2551 ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง กรรมการ คปสอ.1. นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธาน คปสอ.2. นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอ รองประธาน คปสอ.3. ทพ.กฤตภพ วชาติมานนท์ ทันตแพทย์ 5 กรรมการ คปสอ.4. นส.ศุภมาส ครองยุทธ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กรรมการ คปสอ.5. นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กรรมการ คปสอ.6. นางอนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล กรรมการ คปสอ.7. นางจำนรรจา บุญแจ้ง หัวหน้าสถานีอนามัยดงเจริญ กรรมการ คปสอ.8. นายคมสัน อดกลั้น หัวหน้าโซน ดงแคนใหญ่ กรรมการ คปสอ.9. นายขจรเกียรติ อุปยโสธร ผอ.รพ.ต.ดงแคนใหญ่ กรรมการ คปสอ.10. นายอุตส่าห์ โพธิ์ศรี หัวหน้าสถานีอนามัยกดุกุง กรรมการ คปสอ.11. นางนัยนา ดวงศรี หัวหน้า PCU ลุมพุก กรรมการ คปสอ.12. นายพ้น ปัญญาใส หัวหน้าโซน กู่จาน กรรมการ คปสอ.13. ภก.กาญจนพงษ์ เพ็ญทองดี หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม กรรมการ คปสอ.14. นายสมัคร พุ่มทอง หัวหน้าโซน ย่อ กรรมการ คปสอ.15. นางภัทรวรรณ จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพ 7 กรรมการ คปสอ.16. นางสมจิตร สามารถ พยาบาลวิชาชีพ 7 กรรมการ คปสอ.17. นาง นางมนัชยา กองทำ พยาบาลวิชาชีพ 7 กรรมการ คปสอ.18. นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลฯ กรรมการ คปสอ.19. นายสังคม จักรวาร ประธานชมรม กำนัน ผญบ. กรรมการ คปสอ.20. นายทรงพล พลไชย นักวิชาการสาธารณสุข 7 เลขานุการ คปสอ.21. นส.พัฒนาวดี อนุสรณ์เทวินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 7 ผู้ช่วยเลขานุการ คปสอ.22. นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง นักวิชาการสาธารณสุข 7 ผู้ช่วยเลขานุการ คปสอ.
และ หัวหน้าสถานีอนามัย ทุกแห่ง
มิติที่ประชุมที่สำคัญ 1. การนิเทศงานสถานีอนามัย ประจำปี 2551
คปสอ.คำเขือนแก้ว กำหนดการ นิเทศงานสถานีอนามัย ประจำปี 2551 ให้แล้วเสร็จ ภายใน เดือน มิถุนายน 2551 กำหนดการดังนี้
วันที่ 9, 13 17,19,20 23, 24,27 มิถุนายน 2551
มติที่ประชุม 1.1 มอบหมายให้ ทีมงานเลขานุการ คปสอ. กำหนดแผน และแจ้งให้ สถานีอนามัยทราบ ก่อนการออกนิเทศงาน 1 สัปดาห์
สำหรับ งาน ทันตาธารณสุข ทพ. ทพ.กฤตภพ วชาติมานนท์ จะออก นิเทศงาน อกแผน ซึ่งจะแจ้งให้ สถานีอนามัยทุกแห่งทราบต่อไป
2. การคัดกรองความเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน 15 ปีขึ้นไป
งานส่งเสริสุขภาพ แจ้ง ให้ สถานบริการทุกแห่ง บันทึกผลการคัดกรองความเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน 15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ โดยบันทึกผ่านWeb nhso.go.th ซึ่ง จะได้รับงบประมาณสนับสนุน รายละ 50 บาท ทั้งนีให้แล้วเสร็จก่อน 20 มิถุนายน 2551 และกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนปรากร กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ หาก สามารถบันทึกได้ตามเป้าหมาย คปสอ.คำเขื่อนแก้ว จะได้รับงบประมาณ จากกิจกรรมนี้ จำนวน ประมาณ 2,800,000 บาท
มติที่ประชุม 2.1 มอบหมายให้ สถานบริการทุกแห่ง บริหารจัดการ ให้ บันทึกผลงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ อนุมัติให้ เป็น ค่าตอบแทนการบบันทึกข้อมูล รายละ 10 บาท
3. งาน พอ.สว. ครั้งที่ 2 ที่ บ้านาหลู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางเดือน ตั้งจิต หัวหน้าสถานีอนามัยนาหลู่ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการจัดงาน พอ.สว. ครั้งที่ 1 ที่ บ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก ที่ผ่านมา สถานีอนามัยนาหลู่ ได้สำรองเงิงบประมาณ สำหรับจัดงานดังกล่าว จำนวน 15,000 บาท และ จะจัดงาน พอ.สว. ครั้งที่ 2 ที่ บ้านาหลู่ ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ ประมาณ 15,000 บาท ฉะนั้น จึงขออนุมัติให้ คปสอ. สนับสุน งบประมาณ สำหรับ สถานีอนามัยนาหลู่ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวม 2 ครั้ง จำนวน 30,000 บาท
มติที่ประชุม 3.1 ให้นำเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบประมาณ สนับสนุน กิจกรรมดังกล่าว
ในการประชุม คปสอ. ครั้งต่อไป วันที่ 18 มิถุนายน 2551
4. ขออนุมัติโอนเงินงบลงทุนUCปี2551 ให้กับสถานบริการ 4 แห่ง
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร แจ้งจัดสรรงบประมาณลงทุน UC ประจำปี 2551 สำหรับต่อเติมอาคารชั้นล่างสถานีอนามัย ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. สถานีอนามัยนาเวียง จำนวน 400,000 บาท 2. สถานีอนามัยนาคำ จำนวน 400,000 บาท
3. สถานีอนามัยกู่จาน จำนวน 300,000 บาท 4. สถานีอนามัยนาหลู่ จำนวน 150,000 บาท
รวมจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวปัจจุบันได้โอนเข้าบัญชี CUP คำเขื่อนแก้วเรียบร้อยแล้วนั้น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้วขอส่งรายละเอียด ประกอบการโอนเงินลงทุน UC ปี 2551 ให้กับสถานีอนามัย 4 แห่ง ดังกล่าว จำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสถานบริการ บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอคำเขื่อนแก้ว
5. กำหนดการประชุม คปสอ. ครั้งต่อไป วันที่ 18 มิถุนายน 2551
โดยให้ มีการนำเสนอผลงาน ของ คปสอ. ในงานต่างๆ ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ วาระประจำประกอบด้วย
6.1 การนำเสนอสถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้าระวัง
6.2 ประสิทธิภาพและความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนUC
มติที่ประชุม รับทราบ
วัน ที่ 24 พฤษภาคม 2551 ลูก ลูกสาว  กลับจากทำฟัน กลับมาบ้าน ภาคบ่ายพา ลูกชาย เด็กชายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ภรรยา นางสุชาดา จันทร์สว่าง ไปปลูกต้นไม้ที่ ไร่ ขณะนี้ มันกำลังงอกใบใหม่ได้ 2-3 ใบ
วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2551 ไปส่งลูก ที่ อุบล ซื้อ Dictionary English- English ของ Oxford และ Cambridge ให้ลูก คนละ 1 เล่ม ที่ Se Ed Big C
ภาคบ่าย ซื้อของ และอุปกรณ์ การเกษตร ที่ อุบล วัสดุ

5/22/08

วิทยากร นศ.กศน. ประชุม มหกรรม ไข้เลือดออก

วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2551 ออกตรวจ การขอใบอนุญาต สถานประกอบการ โรงแรม ที่ ตรงกันข้าม ป่า เยื้อง สถานีอาหารสัตว์ ร่วมกับ ป. เชิดศักดิ์ คำเติม ป อนุสิทธิ บัวหุ่ง และ รอง บุญเยี่ยม อุ่นเติม มีข้อแนะนำ ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงเพิ่มเติมคือ ขอปรับแบบแปลน ตาม ที่ปรับปรุงใหม่ ให้สอดคล้องกับการก่อสร้าง และ สร้างสถานที่จอดรถให้เหมาะสม พร้อมทั้ง จัดห้องพัก ไม่ให้รถสามารถเข้าถึงห้องพักได้
เวลา 10.49-12.09 น. ไปบรรยาย เป็นวิทยากร เรื่อง เสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันโรคเอดส์ ที่ หอประชุม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดโดย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ สายสามัญ จำนวน 140 คน เสร็จแล้ว ไปร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับ ผอ.กรรณิการ์ รอบคอบ และ อารย์ อวยพร สมสัตย์ อ.จุฑามาศ เรืองบุตร พร้อมคณะ ครู กศน. ศบอ. คำเขื่อนแก้ว
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่ง ขอขึ้นทะเบียน UC งวดที่ 2 พค 2551

วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2551 เช้า ทำงาน ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว วางแผนการจัดมหกรรม ภาคีร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต. ) โพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นางจงจิต สร้อยจักร นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว นายสุนทร วิริยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว นายสุรินันท์ จักรวรรณพร นักวิชาการสาธารณสุข 7 สถานีอนามัยโพนทัน
เที่ยง รับประทนอาหารเย็น ที่ บ้านพัก สสอ. ที่ แพร กับหนุ่ม ไปอาศัยอยู่ ไปกับ นายสมร พลทิพ์ ลูกจ้างชั่วคราว สสอ.คำเขื่อนแก้ว และ นายสุนทร วิริยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว
ภาคบ่าย ทำหน้าที่ประธานการประชุม ผู้รับผิดชอบงาน ควบคุมโรค ของ สถานีอนามัยทุกแห่ง ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่อง การจัด มหกรรม ภาคีร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก สรุป มติที่ประชุม จัด ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต. ) โพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้รับ งปม. จาก สคร. 20,000 จาก อบต โพนทัน 25,000 นอกนั้น ให้ สถานีอนามัย ออกเงินสมทบ เพื่อ ร่วมจัด นิทรรศการ และ นำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม . ) ไปร่วมงาน หมู่บ้านละ 1 คน พร้อมทั้งประสาน รร.มัธยมทั้ง 5 แห่ง ให้เข้าร่วมงาน โดยมอบหมายให้ นางจงจิต สร้อยจักร นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว เขียนโครงการ นายสุนทร วิริยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว เขียนคำกล่าวรายงาน กล่าวเปิดงาน พิธีกรโดย นายสาคร ขอสุข หัวหน้าสถานีอนามัยโพนสิม นางสาวอุทัยวรรณ สุภี จพ.ทันตสาธารณสุข 6 สถานีอนามัยย่อ ช่างภาพ โดย นายบุญทศ ประจำถิ่น จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 สถานีอนามัยดงเจริญ เป็นต้น
ก่อนเลิกงานไป กับ นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายอาณัติ ศรีเธาว์ จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6 สถานีอนามัยทุ่งมน เพื่อดูและช่วยเหลือประสาน ให้กำลังใจ นางนงลักษณ์ ศรีโพธิ์วัง พยาบาลวิชาชีพ 7 สถานีอนามัยเหล่าไฮ ที่พาลูกสาว ขับรถ แฉลบลงข้างทาง โชคดี ที่รถไม่คว่ำ จุดเกิดเหตุ บริเวณ เดิม โค้ง โนนตาล ทางเข้าบ้านสงเปือย

ปฏิบัติธรรวันวิสาขบูชา น้องใหม่รายงานตัว


วัน ที่ 18 พฤษภาคม 2551 เช้าออกเดินทางไปวัดวังน้ำทิพย์ ทั้งครอบครัว เพื่อไปปฏิบัติธรรม ถือศีล 8 บวชกับพระอาจารย์ โส ที่กุฏิ ข้างลำเซบาย พักกับ ลูกชาย เด็กชายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ที่กุฏิ ในเขตสังฆาวาส ส่วน ภรรยา นางสุชาดา จันทร์สว่าง พักกับ ลูกสาว  ที่กุฏิ แม่ชี
วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2551 เช้า ตักบาตรที่วัด พระ 39รูป ศิษยานุศิษย์มากมาย มาจากหลยจังหวัด
เสร็จพิธี แล้ว ไปส่งลูก เข้าหอพัก ที่ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รับประทานอาหารที่ ราน กอแก้ว
15.29 น. กลับมาจัดทำ Slide และเอกสารสรุปผลงาน เพื่อ นำเสนอผลงาน ชมรม Tobe number 1 ในวันพรุ่งนี้ และ นัดคุณชัย คุณเพิ่มศักดิ์ และ เด็กนักเรียน รร.สมเด็จ มาฝึกซ้อมการนำเสนอผลงาน
วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2551 จัดทำ Slide และเอกสารสรุปผลงาน เพื่อ นำเสนอ คณะผู้บริหารระดับกลาง จากวิทยาลัยพยาบาลสรรสิทธิประสงค์อุบล ที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ น้องใหม่ นส. สุภาพร บุญเชื้อ มารายงานตัว ญาติ ท่านประจักษ์ ทองงาม มาปฏิบัติงานที่ สถานีอนามัยทุ่งมน ประสานขอใช้ห้องประชุม ที่ โรงพยาบาลตำบลดงแคนใหญ่ และเชิญ หัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่งเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับกลาง
ภาคบ่าย ไปร่วมงานศพ พ่อสมัย ทำทอง บ้านบกน้อย ญาติของ ผอ.ศุภชัย และ อาจารย์ลำดวน เหล็กกล้า

แต่งหลานสาวพี่ทรงพล พลไชย ที่หนองคู


วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2551 อบรม วิจัย ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร Present Proposal ประธานโดย นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2551 อบรม วิจัย ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร Present Proposal ประธานโดย นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ภาคบ่าย เข้า ตรวจสอบกิจการ ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธรจำกัด
วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.09 น. เดินทางไป งานแต่งงาน น้องก้อย น้องบอย ครู อ. สตึก บุรีรัมย์ หลาน นายทรงพล พลไชย นักวิชาการสาธารณสุข 7 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ที่บ้าน หนองคู มี ช่างชลประทาน ณรงค์ชัย คงยศ สมร พลทิพย์ ร่วมโต๊ะด้วย นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว กลับไปก่อนหน้านี้แล้ว
บ่าย พา ภรรยา นางสุชาดา จันทร์สว่าง ลูกชาย เด็กชายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ไปปลูกมันมือเสือ และดูไร่

ศึกษาดูงาน ที่ บ้านคำเกิ่ง
วัน ที่ 14 พฤษภาคม 2551 ศึกษาดูงาน ที่ บ้านคำเกิ่ง ตำบลสวาท เลิงนกทา พร้อมคณะดังนี้
1.พ.ต.อ.ชลาวุฒิ ไพรวรรณ์ ผู้กำกับการ สภ.คำเขื่อนแก้ว
2.นายสุกล กิจเกียรติ์ผอ.รร อนุบาลลุมพุกวันครู(2503)
3.นายเสนอเกียรติ์ พราวศรี ผอ.รร.สมเด็จพระญาณสังวร
4.นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
5.น.ส.วิลาวัลย์ สุนทรา จนท.ปกครอง ท้องถิ่นอำเภอคำเขื่อนแก้ว
6.นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
7.นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
8.นายศุภชัย เหล็กกล้า ผอ.รร.หนองเทา
9.นางนัยนา ดวงศรี หน.กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯรพ.
10.นายเชียงบุญ หุ่นดารา หัวหน้าสถานีวิทยุ FM.96.50
11.นางสุกานดา อินทนิล ครูคศ.3 รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
12.นางสุชาดา จันทร์สว่าง งานจิตสังคม รพ.คำเขื่อนแก้ว
13.ดต.สุริยะ เชื้อสมุทร ผบหมู่ สส.สภ.คำเขื่อนแก้ว
14.ดต.จำนง แสนสุด ผบหมู่ ป.สภ.คำเขื่อนแก้ว
15.จสต.ทองสุข ต้นพุฒิ ผบหมู่ ป.สภ.คำเขื่อนแก้ว
16.จสต.มนเฑียร ป้องวงศ์ ผบหมู่ ป.สภ.คำเขื่อนแก้ว
17.น.ส.อุทัยวรรณ สุภี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข6 สอ.ย่อ
18.นายชัยปัญญา ทรายทอง วิทยากรชมรมฟ้าใหม่
19.นายเพิ่มศักดิ์ จันทกรณ์ วิทยากรชมรมฟ้าใหม่
20.นางสุบัน มีธรรม ประธานอสม.บ้านแหล่งแป้น ต.ลุมพุก
21.นายเล็ก สีหิน ผู้ใหญ่บ้านม.10 บ้านแหล่งแป้น ต.ลุมพุก
22.นายธานี ระวิวรรณ ผู้ใหญ่บ้านม.1 ต.ลุมพุก
23.นายสวัสดิ์ ศิลารักษ์ หัวหน้าสถานีวิทยุ FM 96.0
24.นางยลดา ทองภูบาล ครูรร.สมเด็จพระญาณสังวร
25.นางภัทรวรรณ จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.คำเขื่อนแก้ว
26.นายทองเจริญ เอกบุญ ปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
27.นายภัทรพงศ์ นามจันทร์ นักพัฒนาชุมชนอบต.ลุมพุก
28.นายอภิชาติ หงษ์สุวรรณ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนอบต. ดงแคนใหญ่
29.น.ส.ศริญญา สุดแสน นักพัฒนาชุมชน อบต. นาคำ
30.น.ส.นงนุช วิจารณ์ นักวิชาการศึกษา อบต. กู่จาน
31.นายวุฒิศักดิ์ ถิระโคตร นักพัฒนาชุมชน อบต.ย่อ
32.น.ส.วันทนา สำคัญยิ่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ทุ่งมน
33.นายวงษ์ประดิษฐ์ ศรีอิสาน หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ดงเจริญ
34.นายยศวรรธน์ เพียรทำ ปลัดอบต. สงเปือย
35.นายอ่วง นาระทำ รองนายกอบต. กุดกุง
36.น.ส.อมรศรี แก่นพุฒ นักพัฒนาชุมชน อบต.เหล่าไฮ
37.นายวิทยา เวฬุวนารักษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. แคนน้อย
38.นายสราวุธ ศรีสันธา ปลัดอบต. โพนทัน
39.จ.ส.ต.ชูวิทย์ แดงประดับ ปลัดอบต. นาแก
40.นายอุตส่าห์ โพธิศรี จ.บริหารงานสาธารณสุข 7 สอ.กุดกุง
41.นางปราณี ศรีแสน นักวิชาการสาธารณสุข 5 สอ.กุดกุง
42.นางดรรชนี เขียนนอก จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 สอ.สงเปือย
43.นายสุรินันท์ จักรวรรณพร นักวิชาการสาธารณสุข 7สอ.โพนทัน
44.นางพิไลลักษณ์ จักรวรรณพร จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 สอกู่จาน
45.นายอาณัติ ศรีเธาว์ จ.บริหารงานสาธารณสุข 6สอ.ทุ่งมน
46.นายบุญทศ ประจำถิ่น จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 สอ.ดงเจริญ
47.นายประเสริฐศักดิ์ จันทนาม จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 สอ.เหล่าไฮ
มีปลัดอาวุโส อาทิตย์ จากเลิงนกทา ต้อนรับ พร้อม ท่าน ผอ. รร. คำเกิ่ง และ ผอ. บุญมี

ลงทุน การศึกษาแก่ลูกๆ ที่ อุบล
วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2551 ไปส่ลูกๆ เข้าหอพัก ซื้อของใส่หอพัก ให้เพียงพอกับการเรียน ที่ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2551 เตรียมไฟล์ และ วาระการประชุม
จัดทำเอกสารสรุปผลงาน ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อ เป็นข้อมลสำหรับ ผู้บริหารระดับกลางที่มา ดูงานที่คำเขื่อนแก้ว
วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2551 ประชุมประจำเดือน ที่ โรงพยาบาลตำบลดงแคนใหญ่

เดินทางกลับจากเวียนาม
วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 05.09 น รับประทานอาหาเช้า แต่เช้า เพราะต้องรีบกลับ ให้ถึง ประเทศไทย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ก่อน 18.00 น. เนื่องจากผู้ใหญ่ที่ร่วมคณะไปด้วยจะกลับ กรุงเทพ
หลังอาหารเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ผ่าน ด่านลาวบ๋าว แวะบริการอาหารกลางวันที่เมืองฟีน หลังอาหารเดินทางกันต่อสู่เมืองสะหวันนะเขต จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว – ไทย จากนั้นเดินทางกลับสู่ จ.มุกดาหาร
ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เวลา 17.29 น.
ถึงบ้านบกน้อย ภรรยา นางสุชาดา จันทร์สว่าง ลูกสาวลูกชาย พากันไปงานขึ้นบ้านใหม่ หลังละ 2 ล้าน ที่ค้อวัง บ้าน นายออนันต์ ชูเสน กฤษณา ชูเสน
คณะที่ออกเดินทางไปใน Trip นี้ประกอบด้วย
วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2551 พา ลูกชาย เด็กชายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ไปดูไร่มัน ที่เป้งไปปลูกไว้ พร้อมนำมันมือเสือไปปลูกด้วย

เที่ยวเวียตนาม ตลาด ดองบา
วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.09 น เดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิม ไปเมือง เว้ เว้ ตามเส้นทางไหหวานหรือเส้นทางแห่งเมฆหมอก เนื่องจากเป็นยอดเขาสูงที่สุดและมีเมฆหมอกปกคลุมอากาศเย็นสบาย แวะชมวิวที่ หาดลังโค ชมความงามของทะเลจีนใต้ที่ทอดยาวเลียบเส้นทาง ไปเที่ยวชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ บนภูเขา ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ และ อลังการ ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ หลังอาหารเที่ยง ไปชม วัดเทียนหมู่ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซน และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองมายาวนาน เจ้าอาวาสวัดนี้ประท้วงประธานาธิบดี ที่จะ บังคับให้ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ โดยวิธี เผาร่างตนเอง แต่ ไฟไหม้หมดทั้งตัว ยกเว้น หัวใจเท่านั้น ที่ไฟไมสามาถไหม้ได้ ศาสนาพุทธ จึงอยู่คู่เวียตนาม จนถึงปัจจุบัน
จากนั้น พากันไป ช้อปปิ้งเลือกซื้อหาของใช้และของฝากราคาถูกมากมายหลากหลายชนิดกันตามอัธยาศัยที่ ตลาดดองบา นครเว้ ตลาดขายของ คล้ายๆตลาด กิมหยงที่หาดใหญ่ ของไทย
จากนั้น เข้าห้อง พักโรงแรม Green Hue Hotel นครเว้ เป็นโรงแรม 4 ดาว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเวียตนามเป็นผู้บริหารกิจการ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตาคาร Phaoe Thana จากนั้น ลงเรือมังกร (Dragon boat) ลอยลำกลางแม่น้ำหอม ชมบรรยากาศ สองฝั่งน้ำยามค่ำคืน พร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม ซึ่งมีคณะนักร้องสาวสวยในชุดอ๋าวใหญ่ประจำชาติพร้อมวงดนตรีพื้นเมือง มาเล่นให้ท่านชมสดๆโดยไม่ใช้เครื่องเสียง ซึ่งในสมัยก่อนจะเล่นให้จักรพรรดิ์ ของเวียดนามฟังเท่านั้น และ ร่วมลอยกระทงบนลำน้ำหอมร่วมกัน และทิวทัศน์ สะพาน 7 สี

เที่ยวเวียตนาม ดานัง ฮอยันวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.59 น ชมพระราชวังเก่าของราชวงศ์เหงียน ซึ่งเป็นที่พำนักของจักรพรรดิแห่งนครเว้ในอดีต 13 พระองค์ ซึ่งเก่าแก่และงดงาม แต่น่าเสียดายที่ถูกทำลายไปมากโดยระเบิดในสมัยสงคราม ชมพระราชวังหลวงของจักรพรรดิ์และ สุสานของพระราชวงค์ที่สร้างไว้กลางป้อมอย่างแข็งแรง ต่อจากนั้นนำท่านชมสุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตริย์องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน ซึ่งออกแบบ ผสมผสานแบบฝรั่งเศส ชมภาพมังกรในม่านเมฆ และถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะ คล้ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอาน ประเทศจีน พระราชวังนี้ เป็นสถานที่ ที่ จักรพรรดิ องค์เหงียน ( เบ๋าได่) ใช้ เป็นสถานที่ประกาศ สละราชมบัติ ใหกับพรรคคอมมินิสต์ ในปี 1975 เป็นปีสิ้นสุดราชวงศ์ เหงียน
จากนั้น เดินทางสู่เมืองดานัง ดานัง เมืองท่าเรือน้ำลึกของเวียตนาม ไกด์ ประจำ บัสนี้คือ น้องนก และหนุ่มแจ๊ก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร สาวจ่อย หลังอาหารเดินทางไป เมืองฮอยอัน โดยใช้เส้นทางเว้ – ดานัง – ฮอยอัน (ระยะทางจากเมืองเว้มาเมืองดานัง 110 ก.ม. และจากเมืองดานังมาเมืองฮอยอัน 30 ก.ม.) ระหว่างการเดินทางผ่านอุโมงค์ไฮเวิน หรือ ไห วาน หรือ เมฆหมอก ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม. แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่ หมู่บ้านนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดที่มีสวยงามที่สุดในเวียดนาม
ถึงเมืองฮอยอัน เมือง World Heritage เดินเที่ยวชมเมืองฮอยอัน ชมบรรยากาศในยามบ่ายกับวิถีชีวิตที่ดั่งเดิมเหมือนหลายร้อยปีที่ผ่านมา ชมย่านการค้าของชาวจีนบริเวณ สมาคมฟุกเกี๋ยน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศริมแม่น้ำทูโบนและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาถูกจากโรงงาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง
รับประทนอาหารเย็น ที่ แพ แม่น้ำ ซงห่าน ( ตรงขามภิพิธภัณฑ์ จาม ) ทำหน้าที่ แปล ให้กับนักร้องเวียตนาม บนเรือด้วย เขาร้อง เพลง ข้างหลัง ภาพ และ Beautiful Sunday
รับประทานอาหารเสร็จ เข้าพักที่ โรงแรม Gold sea Hotel Danang

ไปเที่ยวเวียตนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน


วัน ที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 03.59 น. ให้ ภรรยา นางสุชาดา จันทร์สว่าง ไปส่ง ที่บ้าน นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่บ้านนาถ่ม แล้วไปแวะรับ พี่ มณีรัตน์ สันทัดค้า ที่ บ้านลุมพุก แล้ว รับ นายสันติ คณานุรักษ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมคุณนายไปขึ้นรถ ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เพื่อเดินทางไปเที่ยว VietNam ลาว สะหวันนะเขต – เวียดนาม อุโมงค์หวิงห์ม็อก นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอมวัดเทียนหมู่ นครจักรพรรดิ สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ตามโปรแกรมดังนี้
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม มุกธารา
ข้ามพรมแดน สะพานมิตรภาพไทยลาว ไป แขวงสะหวันนะเขต เปลี่ยนไปขึ้นรถ เวียตนาม จำนวน 3 คัน
เดินทางผ่านตามเส้นทาง ผ่านเมืองต่างๆ ของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศลาวเมือง เซโน วีระบุรี และ เซโปน
อรุณสวัสดิ์ที่ จ.มุกดาหาร ให้ท่านทำภารกิจพร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรมพลอยพาเลซ (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สะพานมิตรสะภาพไทย-ลาว ผ่าน ด่านสะหวันนะเขต แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ไปทางทิศตะวันออกตามเส้นทางเลขที่ 9 สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนทั้งสองประเทศระหว่างการเดินทาง
12.09 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองพิณ หรือ แดนสวรรค์
หลังอาหารเดินทางสู่ ด่านลาวบ๋าว หรือ ลาว บ่ เอา เพราะ ที่นี่ คือ สถานที่กักัน เชลย สมัยที่ ฝรั่งเศสมาปกครอง เวียนตนามและลาว ชายแดนลาว – เวียดนาม ตรวจเอกสารผ่านแดน ถึงด่าน LAO BAO ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 2 ประเทศ สามารถแลกเงินด่องได้ที่นี่ (1 บาท/500 ด่อง) จากนั้นเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม โดยผ่านเมืองสำคัญต่างๆ ที่เคยเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างทหารอเมริกาและทหารเวียดกง สภาพเส้นทางเป็นภูเขา ถนนลาดยางเรียบร้อย สองฟากทาง ชาวบ้าปลูกพริกไทย ซึ่งร้านพริกไทย จะใช้ ต้นไม้ ตัดกิ่งออก ให้พริกไทยขึ้น และดินที่ใช้ปลูกพืชสวนส่วนใหญ่ อุดมสมบูรณ์ นำท่านเดินทางสู่เมืองกวางตรี ชม แม่น้ำเบนไห่ ในแนวเส้นขนานที่ 17 เป็นแม่น้ำ สายประวัติศาสตร์ที่แบ่งแยกเวียดนามเหนือ-ใต้ มีอนุสาวรีย์ แม่และลูก ยินรอพ่อ ใต้ร่มใบมะพร้าว ริมฝั่งแม่น้ำ
จากนั้นชม และลอด วินห์ม็อก ชมอุโมงค์หลบภัย ใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่าง หนักของทหารอเมริกา ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันแอบขุดในตอนกลางคืนหรือขุดในขณะที่มีเสียงปืน เสียงระเบิด ขนดินทิ้งทะเล เพื่ออำพรางไม่ให้ข้าศึกรู้ ในปี 1966 เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่มีความสำคัญในสงครามเวียดกง ใช้เวลาในการขุด 20 เดือนซึ่งสามารถ นำชาวบ้านเข้าไป หลบภัยได้จำนวน 380 คน และอาศัยอยู่ในอุโมงค์ถึง.. 5 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เดินทางสู่เมืองเว้ ถึง นครเว้ รับประทานอาหารที่ ภัตาคาร Nha Hang เข้าที่พัก (พักโรงแรม Park View Hotel ) นอนพัก เพราะ เดินทางทั้งวัน พักกับ จ้อย ศักดา ผาจำปา

ส่งลูกเข้าหอพัก หน้า รร.เบ็ญจะมะมหาราช


วัน ที่ 5 พฤษภาคม 2551 เวลา 11 .49 น. ออกเดินทางพาลูกๆ ขนของ ไปเข้าห้องพัก ที่ บ้านเลขที่ 821/1 ถนน สรรพสิทธิประสงค์ หน้า โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี และไปซื้อของเพิ่มเติมที่ Bic C
ซื้อคอมพิวเอตร์ ที่ JIB สี่แยกกิโล สอง ซื้อ Printer ที่ Kingkong
กว่าจะจัดเตรียมของเข้าห้องให้ลูกๆแล้วเสร็จ กลับถึงบ้าน 4 ทุ่ม เตรียมของออกเดินทางไปเที่ยวเวียตนามอีก

พาครอบครัวไปเที่ยวเขาใหญ่ พัทยาวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2551 เวลา 07.09 น. พาลูก ลูกสาว ไปปฐมนิเทศ ที่ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ช่วงระหว่างที่รอ ไป ซื้อของใช้สำหรับใช้ในห้องพัก ให้ลูกๆ เช่นพัดลม ถ้วย แก้ว ถังน้ำ หม้อหุงข้าว เป็นต้น
วัน ที่ 2 พฤษภาคม 2551 ตื่นแต่เช้า ตี 2 .49 น. ออกเดินทางไปขึ้นรถ ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เอารถไปฝากจอดไว้หลังห้อง LAB โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ไปเที่ยวกับคณะ มี เอฟเอ็มไปด้วย
ตามโปรแกรมดังนี้