2/29/12

การลา 11 ประเภท เริ่มใช้25 มค. 2555
การลา 11 ประเภท เริ่มใช้25 มค. 2555
ข้าราชการลาปีหนึ่ง ลาได้กี่วัน ลาครึ่งวันมีไม ครูลาพักผ่อนได้หรือไม่ ลาต้องทำอย่างไร
สำนักนายกรัฐมนตรี ออกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการใหม่ กำหนดให้การลา มี 11 ประเภท การลา มี ๑๑ ประเภท
ซึ่งมีรายละเอียดตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕
ระเบียบใหม่ล่าสุดตามประกาศ เริ่มบังคับใช้วันนี้ 25 ม.ค.2555
มีให้ลา 11 ประเภท ขาดประเภทที่ 12 คือ ลาออก
สรุปความได้ว่า การลา 11 ประเภท ประกอบด้วย
ประเภทการลา
ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การลาป่วย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร(๔) การลากิจส่วนตัว
(๕) การลาพักผ่อน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เพิ่ม การลา มาอีก 2 ประเภท ที่เดิม ไม่มี คือ (๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และ(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เป็นการยกเลิก ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ที่ใช้มา 20 ปี ครับ ซึ่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2535)
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แบ่ง ประเภท ของการลามี 9 ประเภท ดังนี้
1. ลาป่วย
2. ลาคลอดบุตร
3. ลากิจส่วนตัว
4. ลาพักผ่อนประจำปี
5. ลาไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัทย์
6. ลาตรวจเลือกหือเข้ารับการเตรียมพล
7. ลาศึกษาต่อ ศึกษาอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
8. ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
9. ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
การลาและมาทำงานสายสัมพันธ์กันกับการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร

ลาเกินกำหนดได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ข้อ 7  กำหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ “(1)... (7) ในครึ่งปีที่แล้ว มาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน” 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะอธิบดีผู้บังคับบัญชาของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อ 7(7) ดังกล่าวไว้ว่า ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาป่วย ลากิจ เกินกว่า 10 ครั้งหรือไม่เกิน 23 วัน และต้องไม่มาทำงานสายเกิน 18 ครั้งจึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ตามบันทึก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0203/40/ว 55 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2544  

ข้าราชการลาปีหนึ่ง ลาได้กี่วัน ลาครึ่งวันมีไม ครูลาพักผ่อนได้หรือไม่ ลาต้องทำอย่างไร
ระเบียบ การลา ปี 2555 ฉบับเต็ม ขอบพระคุณ ข้อมูล จาก
ย้ำว่า มีให้ลา 11 ประเภท ส่วนประเภทที่ 12 คือ ลาออกไม่ได้อยู่ใน ระเบียบนี้ครับ

ยโสธรรับการตรวจราชการ3โครงการหลัก ครั้ง 1/2555


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ยโสธรรับการตรวจราชการ3โครงการหลัก ครั้ง 1/2555

ภาคบ่าย เสร็จจากนิเทศงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.) แล้ว

นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าประชุม ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อรับการตรวจนิเทศงานผสมผสานจาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13 และคณะ ซึ่ง ปฏิบัติงานตามแผนการ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๕เน้นหนักใน 3 โครงการหลักของรัฐบาล ประกอบด้วย

3 โครงการเน้นหนัก 3 โครงการหลัก 3 โครงการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย

โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เจ้าภาพหลัก : ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ

ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

เจ้าภาพร่วม : กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สป.(สำนักบริหารการสาธารณสุข)

โครงการที่ 2 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เจ้าภาพหลัก : กรมอนามัย

เจ้าภาพร่วม : กรมควบคุมโรค

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย

เจ้าภาพหลัก : กรมอนามัย

เจ้าภาพร่วม : กรมสุขภาพจิต

: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นิเทศงาน รพ.สต. กุดกุง ครั้ง 1/2555


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 นิเทศงาน รพ.สต. กุดกุง ครั้ง 1/2555

ภาคบ่าย ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อม กับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

นายสุรินันท์ จักรวรรณพร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายทศพล นิติอมรบดี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม นายสุนทร วิริยะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ และ คณะ กรรมการ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ออกนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) กุดกุง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกุง ในวันนี้ มีสิ่งดีๆ ที่ประทับใจ คือ

การให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนด้าน IC ที่มีมาตรฐาน การทำลานซักล้างที่สะอาด หน้าต่างล้างเครื่องมือแบบเอนกประสงค์ การจัดห้องเป็นสัดส่วนที่ลงตัวตามพื้นที่ขนาดเล็กๆของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ขอบพระคุณ ทีมงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.)สงเปือย ทุกท่าน ที่ร่วมกันปกบัติงานด้วยดี ประกอบด้วย นายสมัคร พุ่มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง

นางปราณี ศรีแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกุง

นางสุพัตรา วิเศษโวหาร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.กุดกุง

นางจุฬาลักษณ์ ไกยราช พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกุง

นางรำไพร เกษมณี พนักงานทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกุง

พร้อมทีมงานทุกท่าน

นิเทศงาน รพ.สต. สงเปือย ครั้ง 1/2555


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 นิเทศงาน รพ.สต. สงเปือย ครั้ง 1/2555

ภาคเช้า ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

นายสุรินันท์ จักรวรรณพร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายทศพล นิติอมรบดี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม นายสุนทร วิริยะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ และ คณะ กรรมการ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ออกนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) สงเปือย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย ในวันนี้ มีสิ่งดีๆ ที่ประทับใจ คือ

เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร ของ ชุมชน ที่มีจุดเด่นคือ เกิดจากการก่อตั้ง บำรุง ดุแล รักษา ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .) ทุกคน และ สมุนไพร เหล่าร้นำไปใช้ได้จริง เช่น การใช้ต้นใต้ใบ ในการลดเบาหวาน

การให้สุขศึกษาของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .) แบบ ใช้อาจารย์ดี คือ เอาบุคคลทที่มีประวัติการเป็นเบาหวานระยะต่างๆ เป็นสื่อในการให้สุขศึกษา ตั้งแต่ระยะเริ่มเป้นใหม่ๆ จนถูกตัดขา เป็นบุคคลอ้างอิง เป็นต้น

การพัฒนาระบบ IC โดยการจัดทำ โรง Supply และ เตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน

ห้องส้วม นอกอาคารสำหรับผู้รับบริการ ที่ผ่านมาตรฐาน HAS โดยการสนับสนุน งบประมาร จาก องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต . ) สงเปือย

การมีลานกีฬา ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.)สงเปือย เป็นต้น

ขอบพระคุณ ทีมงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.)สงเปือย ทุกท่าน ที่ร่วมกันปกบัติงานด้วยดี ประกอบด้วย นางป้อมเพชร สืบสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปือย

นางดรรชนี เขียนนอก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย

นางพรรณราย ดารุนิกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง

น.ส. กนกวรรณ ชาวอุบล เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย นายแดง นางสุธิสา พร้อมทีมงานทุกท่าน

ให้กำลังใจคุณแม่ทองมาก เพชรรัตน์ มารดาท่านวิทยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้กำลังใจคุณแม่ทองมาก เพชรรัตน์ มารดาท่านวิทยา

เลิกงาน เสร็จจาการนิเทศงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.) เหล่าไฮ และ โพนทัน ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับคณะ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ คุณแม่ทองมาก เพชรรัตน์ มารดาท่าน นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่กำลังนอนพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลยโสธร

ทีมงานเราขอส่งกำลังใจ และอำนวยพรให้ คุณแม่ทองมาก เพชรรัตน์ มีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วครับ

ขอบพระคุณ คณะ ทุกท่านที่ไปร่วมส่งกำลังใจด้วยกันในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางอภิญญา บุญถูก หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสอ.คำเขื่อนแก้ว นายสุนทร วิริยะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ นางมนัชยา กองทำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคนน้อย นางเกษรินทร์ วงเวียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บกน้อย นส.สุภาพร บุญเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคนน้อย

และ คุณสมพร จันทร์แก้ว หัวหน้างานควบคุมโรค โรงพยาบาลยโสธร

นิเทศงาน รพ.สต. โพนทัน ครั้ง 1/2555
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 นิเทศงาน รพ.สต. โพนทัน ครั้ง 1/2555

ภาคบ่าย ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายสุรินันท์ จักรวรรณพร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายทศพล นิติอมรบดี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม นายสุนทร วิริยะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ และ คณะ กรรมการ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ออกนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) โพนทัน

นางอภิญญา บุญถูก หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ลงสุ่มประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ บ้าน สำโรงหมู่ที่ 4 ตำบลโพนทัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน ในวันนี้ มีสิ่งดีๆ ที่ประทับใจ คือ

ประทับใจการจัดภูมิทัศน์ ระหว่างบ้านพักหลังเก่า กับ อาคารใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทัน ที่ลงตัว สวยงาม

การปฏิบัติงานในชุมชนที่เป็นรูปธรรมในช่วงนี้คือ การปฏิบัติงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ บ้าน สำโรงหมู่ที่ 4 ตำบลโพนทัน ซึ่งเป็นผลงาน ที่ทีมงานโพนทัน ร่วมกับ น้องๆ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มาฝึกประสบการณ์ ณ รพ.สต.โพนทัน โดย ทีมงานประกอบด้วย

นายอรุณ ฉายแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทัน

นางเรณู พุ่มทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทัน

นางฉลวยศรี ไชยนา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน

นายธานินทร์ ซื่อตรง จพ.สาธารณสุข รพ.สต. โพนทัน ขอบพระคุณ ทีมงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทัน ทุกๆท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยดี รวมทั้ง น้องๆ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มาฝึกประสบการณ์ 4 คน

นางสาวจรรยา รินทระ นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวธนิสรา จารุตันติ์ นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวแววดาว ขอมีกลาง นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวสุพัตรา สีลาออน นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบพระคุณคณะกรรมการ นิเทศงาน จากโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ซึ่งวันนี้ถือว่า ออกมาเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุด ถึง 9 คน ประกอบด้วย

1.งานแผนงาน ผู้รับผิดชอบโดย นายทรงพล พลไชย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

2.งานทันตสาธารณสุข นางเพ็นนี กลิ่นใกล้ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

3.งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดย ภญ. กัลศินี โชติแสง เภสัชกรชำนาญการ

4.งานป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยนางชนิดา อุปยโสธร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

5. งานพัฒนาคุณภาพบริการ โดย นางอริยวรรณ จันทร์สว่าง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

6.งานการเงินและพัสดุ นายชัยวัฒน์ หอมสุดชา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

7.งานรักษาพยาบาลและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ นางฐะปะนีย์ ทองมงคล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

8. งานอนามัยแม่และเด็ก โดย กัญญารัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

9. งานสุขภาพจิต โดย นางเยาวเรศ สุตะโท พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

ถ้าอยาก ดูว่า นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปฝึกงานที่ไหน ดูได้ที่นี่

http://www.ssokkk.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2733&sid=b12e82a10d5980e845bbdb141a80611d

นิเทศงาน รพ.สต. เหล่าไฮ ครั้ง 1/2555
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 นิเทศงาน รพ.สต. เหล่าไฮ ครั้ง 1/2555

ภาคเช้า ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายสุรินันท์ จักรวรรณพร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทศพล นิติอมรบดี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม นายสุนทร วิริยะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ และ คณะ กรรมการ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ออกนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่าไฮ ในวันนี้ มีสิ่งดีๆ ที่ประทับใจ คือ

ทีมงานกำลังร่มกันปรับปรุง ภูมิทัศน์ ที่สวยงาม การก่อสร้างรั้วรอบขอบชิด ที่เด่นเป็นสง่า สวยงาม

ในภาพเป็นการใช้รถแบ๊กโฮปรับพื้นที่ถังเก็บน้ำฝน ที่หมดอายุการใช้งาน ออก สำหรับเป็นลานกีฬา ลานออกกำลังกายให้กับประชาชนต่อไป

พี่มาอยู่ที่นี่เพียงเดือนเศษ ประทับใจ ความเป็นกันเอง และความมีน้ำใจที่ดี ของ พี่พ้น พี่ต้าม และ ประชาชนในเขตตำบลเหล่าไฮมาก มีความสุขดี สิ่งที่กำลังจะเสนอ ผอ.พ้นคือ การปรับห้อง ER ให้ผ่านมาตรฐาน IC และ อาคาร Supply ซึ่งคุยกันแล้วท่านก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน” .. นางแจ่มจิต ไชยนา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ

การนิเทศงานถือ ได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะ นอกจากเป็นการกระตุ้นเตือนให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมที่ดี ของ เครือข่ายบริการของพวกเราในระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วด้วย

ดิฉันเคยทำงานในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 4 แห่ง คือ ย่อ ดงเจริญ โพนทัน ที่นี่ เหล่าไฮ มาทำงานเป็นเวลา 8 ปี เป็นพื้นที่ที่ประทับใจที่สุด เพราะมี หลายๆสิ่งให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการปรับตัวให้เข้ากับชาวบ้าน เพราะหากไม่สามารถเข้ากับชาวบ้านได้ ต้องเตรียมตัวย้ายได้ตลอดเวลา เพราะ พื้นที่นี้ ยอมรับว่าเขา แข็งมากจริงๆ... ยอมรับในการประสานงานที่ดี ของ ผอ.พ้น ท่าน เคลียร์ กับพื้นที่ได้ดี ทำให้เรา มีเวลาทำงานของเราได้เต็มที่”.. นางนงลักษณ์ มาลัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.เหล่าไฮ กล่าว

ส่วนพี่พ้น บอกกับทีมงานเราว่า ถ้าให้พี่บอกว่าประทับใจอะไรมากที่เหล่าไฮ นอกจากประทับใจประชาชนแล้ว Key man ที่สำคัญในการให้เกิดการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ด้วยดี ต้องยกคุณความดีให้กับ คุณนงลักษณ์ หรือ คุณหมอต้าม ของชาวบ้าน ที่นี่พวกเราแทบจะไม่ค่อยได้ซื้ออาหารกิน ชาวบ้านจะมีของฝากตามฤดูกาล ผักเม็ก กระโดนกระเดา พริก หัวหอม กระเทียม ผักกาด ฟักทอง มันต้ม มันนึ่ง แมงจีนูน ไข่มดแดง ผักหวาน ยอดหวาย จักจั่น สิ่งเหล่านี้ พวกเรา ได้อานิสงส์ จากคุณหมอต้าม การเจ็บป่วยต่างๆ แม้จะมากแค่ไหน ชาวบ้านเชื่อใจถึงขนาดจะไม่ยอมไปที่โรงพยาบาล จนกว่าจะได้ให้มาให้หมอต้ามดู หรือต้องให้คุณหมอต้ามบอกก่อน ปัจจุบันหมอต้าม สามารถเข้าไปนั่งกลางดวงใจของชาวบ้านได้แทบทุกหลังคาเรือนแล้ว และ พี่น้องตำบลเหล่าไฮ ก็ มี คุณหมอต้ามเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจเช่นเดียวกัน นี่เป็นภาพความประทับใจสูงสุดของผมคือ ประทับใจคุณหมอนงลักษณ์ มาลัยครับ ....

ขอบพระคุณ ทีมงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ ทุกๆท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยดี

ในเวลา 1 เดือน นับจากนี้ไป สิ่งที่ คณะกรรมการให้คำแนะนำไว้ ทั้ง การปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ให้สวยงาม การย้ายปลั๊กไฟใต้บันได การปรับห้อง ER ให้ผ่านมาตรฐาน IC และ อาคาร Supply จะแล้วเสร็จ ซึ่งจะได้ เชิญ ท่านสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะกรรมการ มาเยี่ยมชมอีกในโอกาสต่อไป..นายพ้น ปัญญาใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ ให้คำมั่นกับทีมงานของเรา

นิเทศงาน รพ.สต. โพนสิม ครั้ง 1/2555


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 นิเทศงาน รพ.สต. โพนสิม ครั้ง 1/2555

ภาคบ่าย ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายสุรินันท์ จักรวรรณพร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทศพล นิติอมรบดี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม นางอภิญญา บุญถูก หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายสุนทร วิริยะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ และ คณะ กรรมการ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ออกนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) โพนสิม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสิม ในวันนี้ มีสิ่งดีๆ ที่ประทับใจ คือ

ประทับใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ นายบัณดิษฐ สร้อยจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนสิม ในหลายๆเรื่อง ก้าวแรกประทับใจภูมิสถาปัตย์ การดุแลความสะอาดบริเวณทั่วๆไป สะอาดสวยงาม

มีการจัดมุมพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม พร้อม ศาลาร่วมใจ จากการลงทุนลงแรง ของบรรดา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .)และประชาชน ในเขตบริการทั้ง 4 หมู่บ้าน คือ บ้าน โพนสิม หมูที่ 4 บ้านมะพริกหมู่ที่ 5 บ้านดู่หมู่ที่ 6 และบ้าน มะพริกหมู่ที่ 9

นวัตกรรมประทับใจ เป็นผลงานโดย นส.กาญจนา ไชยมาตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โพนสิม ร่วมกับ น้องๆ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มาฝึกประสบการณ์ ณ รพ.สต.โพนสิม คือ นวัตกรรม รำไม้พลองออกกำลังกาย ตามด้วยท่า Cool down ด้วยการรำไทย ผสมกับ การปฏิบัติงานลดพิษลดโรค ของ นายธีรวงศ์ ธรรมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนสิม ที่ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรกินได้ แบบหมุนเวียนตลอดปี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.)โพนสิม มี โครงการที่กำลังดำเนินการที่น่าสนใจคือ การต่อเติมห้องฉุกเฉิน จากการลงทุนลงแรง ร่วมกันของประชาชน ในเขตบริการทั้ง 4 หมู่บ้าน และ โครงการ หมอน้อย ในโรงเรียน เป็นต้น

ขอบพระคุณ การนำเสนอข้อมูลที่ดี สั้น กระชับ สวยงาม เข้าใจง่าย

ขอบพระคุณ ทีมงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนสิม ทุกๆท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยดี

และน้องๆ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มาฝึกประสบการณ์

นส.รติยา อรรถโยโค นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นส.อารีรัตน์ บุตรหึงษ์ นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายพิษณุ แก้วละออ นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายจำรัส ทองคำ นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิเทศงาน รพ.สต.ทุ่งมน ครั้ง 1/2555
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 นิเทศงาน รพ.สต.ทุ่งมน ครั้ง 1/2555

ภาคเช้า ภาคบ่าย ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายสุรินันท์ จักรวรรณพร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทศพล นิติอมรบดี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม นางอภิญญา บุญถูก หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายสุนทร วิริยะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ และ คณะ กรรมการ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ออกนิเทศงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) ทุ่งมน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน ในวันนี้ มีสิ่งดีๆ ที่ประทับใจคือ

จากการไปติดตามเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการ กองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลทุ่งมน พบว่าทั้ง นายอาณัติ ศรีเธาว์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมน และ นายบัณดิษฐ สร้อยจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนสิม มีการประสานงานกับคณะกรรมการที่ดี สามารถบูรณาการงานของตำบลทุกภาคส่วนปฏิบัติร่วมกันได้ด้วยดี เช่นการจัดตั้ง กองทุนเกลือไอโอดีนในพื้นที่ การทำโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายร่วมกัน เป็นต้น ขอบพระคุณ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้ง ท่าน อาคม สีดาจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต ). ทุ่งมน นายภักดี ณรงค์กุลภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นางรัชนิกร แสนจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น

ปีนี้ นายอาณัติ ศรีเธาว์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมน และทีมงาน สามารถสร้างผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .)ดีเด่นระดับเขตได้ โดย อสม. สุภาพร หาญศรีสุวรรณ สาขา สายใยรักนมแม่

งานด้านข้อมูลด้านสุขภาพ ที่นี่ นางอุมาพร ปัญญาใส นักวิชาการสาธาณรสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน สามารถ Complete ข้อมูลได้ดี การตรวจ Papsmear สามารถบรรลุเป้าหมาย

งานด้านการบริการและ IC แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านที่ complete

ขอบพระคุณ ทีมงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมน ทุกๆท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยดี