7/25/12

ปิดการอบรม อสม.จัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555: ปิดการอบรม อสม.จัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
ภาคบ่าย วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมพิธีปิดการ พิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) : หลักสูตรการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต อำเภอคำเขื่อนแก้ว ปี ๒๕๕๕  ซึ่งจัดขึ้น ใน วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม  พ.ศ.  2555 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร
ประธานปิดงาน โดย นายสมเพชร  สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
ขอบพระคุณ นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว  และ นายพงศ์วัฒน์ มาสขาว เลขานุการนายกเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว  ที่เข้าร่วมงานในพิธีปิดอันประทับใจของพวกเราในครั้งนี้
ผมประทับใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .)ของเรา มีระเบียบวินัยที่ดีมาก มาตรงเวลา ร่วมกิจกรรมทุกๆ อย่าง จนจบหลักสูตร และที่สำคัญ การแต่งกายที่ดีมาก มีเจ้าหน้าที่ ของเรา หลายคนพูดว่า  ใส่รองเท้าหุ้มส้น ดีกว่าเจ้าหน้าที่ของเราบางคนก็มีครับ... ขอบพระคุณ อสม .คุณภาพทุกๆท่าน
ขอบพระคุณ คณะวิทยากรประจำ กลุ่มทุกท่าน
ฐานที่ 1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ฐานที่ 2 ฐานอนามัยแม่และเด็กสายใยรัก
ฐานที่ 3 ฐานคนไทยไร้พุง
ฐานที่ 4 ฐานการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ
ฐานที่ 5 ฐานมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ฐานที่ 6 ฐานยาเสพติดและสุขภาพจิต
ฐานที่ 7 ฐานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ฐานที่ 8 ฐานการปฐมพยาบาล

ภารกิจอื่นๆ ประจำวันนี้
-      ประสาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.) ทุกแห่ง เพื่อ  ส่ง อสม . ในเขตรับผิดชอบ หมู่บ้าน ละ 1 คน เข้ารับการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติด ในวันที่ 27 กค.2555 ณ โรงแรม เจพี เอมเมอรัลด์ 
-      ประสานงบประมาณ เพื่อทดรองจ่ายในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบสมัครใจ อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ในวันที่  ๘๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  นี้  

No comments:

Post a Comment