2/25/11

เตรียม งาน พอ.สว.ณ วัดนาถ่ม ต.ดงแคนใหญ่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 : ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ คณะ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัด สถานที่ งาน พอ.สว. ณ วัด บ้านนาถ่ม อำนวยการ โดย นายสุพิช สามารถ ปลัดอำเภอ(อาวุโส)อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ ที่นั้น ท่านพระครูประทีปธรรมาภมณฑ์ เจ้าคณะตำบลนาคำและเจ้าอาวาสวัดนาถ่ม พร้อมด้วย ท่านพระครูเกษมคุณากร เจ้าคณะตำบลกู่จานและเจ้าอาวาสวัดนาเวียง ได้ร่วมให้คำปรึกษาที่ดีตลอดงาน ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ประทับใจ ทีมงาน ท่านสินอุดม ศิลารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดงแคนใหญ่ ท่านผอ.สุกิจ ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ท่านผอ.สุรพงศ์ แสวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนา ท่าน ณรงค์ โภคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่ม อ.ศุภวัฒน์ เชษฐา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่ม อุปยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงแคนใหญ่ และ คณะ รวมทั้ง ทีมงาน ประชาชน และ นักเรียน บ้านนาถ่มทุกคน ที่เตรียมงานได้เป็นอย่างดี จึงขอชื่นชมทีมงาน ที่เกี่ยวข้องไว้ เป็นการเตือนควมทรงจำ ณ ที่นี้ด้วย

หมายเหตุ :

นางอภิญญา บุญถูก หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสอ.คำเขื่อนแก้ว

ทศพล นิติอมรบดี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม และคบส. สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นายสุรินันท์ จักรวรรณพร หัวหน้างานประกันสุขภาพ สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นายสุนทร วิริยะพันธ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นางชนัญชิดา จุฑาสงฆ์ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นายศุภสิทธิ์ ตั้งจิต หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนสสอ.คำเขื่อนแก้ว

คณะ คุณหมอ จาก รพ.สต. อื่นๆ ที่มาช่วยงาน อาทิเช่น นายสมัคร พุ่มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมน นางอรวรรณ แสงทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนน้อย นางสุภาวดี ขอสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บกน้อย นางเดือน ตั้งจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาหลู่ นายคมสัน อดกลั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาแก นางโสภิดา พลไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาคำ นางเครือวัลย์ คนชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเวียง นายอุทิศ ฝูงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กู่จาน นายอาณัติ ศรีเธาว์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงเจริญ นายอรุณ ฉายแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทัน นางป้อมเพชร สืบสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปือย

นางปราณี ศรีแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกุง

และ คณะ จาก ตำบลดงแคนใหญ่ ทุกคน

No comments:

Post a Comment