12/26/11

อสม.ดีเด่นระดับอำเภอเสนอผลงานดีดีให้เพื่อนๆได้รับรู้

วันที่ 21 ธันวาคม 2554 อสม.ดีเด่นระดับอำเภอเสนอผลงานดีดีให้เพื่อนๆได้รับรู้:

นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .)

เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และผลงานดีๆจาก อสม .ทุกพื้นที่ นำเสนอ ให้กับ อสม. ตำบลลุมพุก จำนวน กว่า 300 คน เข้ารับฟัง โดย มี หัวหน้ากลุ่มงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และ คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ร่วมให้กำลังใจ

ขอชื่นชม ทีมงานผู้จัด การประชุม โดย ภก.กาญจนพงษ์ เพ็ญทองดี หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว นางนัยนา ดวงศรี หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว อริยวรรณ จันทร์สว่าง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ และผู้ดำเนินรายการที่ดี โดย นางพัฒนา วดี การุณย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

ขอบพระคุณ อสม .ดีเด่น ทั้ง 10 สาขา ที่ร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

สาขาที่ 1 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน โดย อสม. จิตรา คงสุข หรือ อสม น้อย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ลุมพุก โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

นวัตกรรม อยากฆ่าตัวตาย ช่วยได้ด้วยคำปรึกษา

สาขาที่ 2 สาขาการจัดการสุขภาพ โดย อสม. สมนัตร ศรีปัญญา หรือ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บกน้อย ประสบการณ์ 10 ปี จบ ม.6

นวัตกรรม สุ่มสี่สุ่มห้า สุ่ม4สุ่ม5 รักษาความสะอาด ด้วยสุ่ม

สาขาที่ 3 สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดย อสม. คัมภีร์ อ่างแก้ว จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นาหลู่

นวัตกรรม การดูแลผู้ป่วยTB ด้วยวิถีชุมชน

สาขาที่ 4 สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดย อสม. สุพัตรา ภูมิสะอาด

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ดงเจริญ

นวัตกรรม นำ สสม.14 ประการบริการใน ศสมช.

สาขาที่ 5 สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดย อสม.อุไร วงเวียน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นาแก

นวัตกรรม ยาบำรุงน้ำนม... มรดก พ่อมา หมอยาใจบุญ แห่งลุ่มน้ำลำเซบาย

สาขาที่ 6 สาขาคุ้มครองผู้บริโภค โดย อสม. ทองสุข ชารีแก้ว จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ลุมพุก โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

นวัตกรรม ประสานคน ประสานงาน ประสานใจ ป้องภัย คบส.

สาขาที่ 7 สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดย อสม. สุดตา เพ็งแจ่ม จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ลุมพุก โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

นวัตกรรม พลังชุมชน ช่วยคนไม่ให้ติดยา

สาขาที่ 8 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ ในชุมชน โดย โดย อสม. สมบูรณ์ จันทร์อ่อน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ย่อ

นวัตกรรม จากคุณลุงสู่ถุงปลอดภัย

สาขาที่ 9 สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว โดย อสม. สุภาพร หาญศรีวัฒนกุล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทุ่งมน

นวัตกรรม อกอุ่น อิ่มเย็น

สาขาที่ 10 สาขาการสร้างสุขภาพ โดย อสม. วิสารัศมิ์ แสงสว่าง หรือดีเจสาวบ้านนา จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สงเปือย อสม. วิสารัศมิ์ แสงสว่าง หรือดีเจสาวบ้านนา

นวัตกรรม 3 อ. สร้าง สุขภาพ ออกอากาศ

ทั้งนี้ นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว และ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ชื่นชม และ ให้กำลังใจ ขอให้ ทุกคน ประสบผลสำเร็จ ใน เวที การประกวด อสม ระดับจังหวัดยโสธร ต่อไป

No comments:

Post a Comment