11/19/12

ประเมินเทียบระดับ กศน.:อาชีพที่คุณทำ นำมาเทียบจบ ม.ต้น ม.ปลายได้


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ประเมินเทียบระดับ กศน.:อาชีพที่คุณทำ นำมาเทียบจบ ม.ต้น ม.ปลายได้
                   เวลา 09.00 น. ผม นายพันธุ์ทอง  จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ ว่าที่ ร.ต. สานิตย์ เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว  นายกิตติ ดวงแสง รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  และคณะ ครู กศน. ออกเดินทาง เพื่อประเมิน มิติประสบการณ์ ซึ่งเป็นการประเมินเชิงประจักษ์ ของ นักศึกษา กศน.คำเขื่อนแก้ว จำนวน 6 คน ประกอบด้วย
1.     นางสุนันทา จันทร์ยางช่อง (ผู้ช่วยพยาบาล) บ้านทุ่งมน ม. 7 ตำบล ทุ่งมน อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร อาชีพที่ขอประเมิน ค้าขายเบ็ดเล็ด (อิสระ) ประเมินเทียบระดับ ม. ปลาย
2.     นางสุริยา บุญสุข ผช.ผญบ.บ้านดงแคนใหญ่ ม. 4 ตำบล ดงแคนใหญ่ อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร อาชีพที่ขอประเมิน ค้าขายเบ็ดเล็ด (อิสระ) ประเมินเทียบระดับ ม. ต้น
3.     นายนิรันดร์ ภาคะ บ้านกลางนา ม. 3 ตำบล ดงแคนใหญ่ อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร อาชีพที่ขอประเมิน รับซื้อค้าขายข้าวและกิจการโรงสี และกิจการ ลานรับซื้อมันสำปะหลัง  ประเมินเทียบระดับ ม. ต้น


4.     นายนิทรงกรด เลือดไทย บ้านลุมพุก ม. 2 ตำบล ลุมพุก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร อาชีพที่ขอประเมิน จิตรกร วาดภาพตามผนังโบสถ์ วิหาร ประเมินเทียบระดับ ม. ปลาย
5.     นายนำโชค หลักทองคำ เลขานายก อบต .  ม. 7  ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร อาชีพที่ขอประเมิน  ค้าขายเขียงหมู ประเมินเทียบระดับ ม. ปลาย
6.     นางจันทร์เพ็ญ กิจขยัน  ม. 2  ตำบล โพธิ์ไทร  อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร อาชีพที่ขอประเมิน  รับจ้างเย็บหมอน  ประเมินเทียบระดับ ม. ปลาย

ขอเชิญผู้ที่มีอาชีพ เป็น เจ้าของห้างร้าน กิจการ ต่างๆ แต่ยังไม่มีวุฒิการศึกษา ยื่นความจำนงสมัคร ขอเปรียบเทียบระดับ การศึกษา ได้ โดยติดต่อ ณ กศน.คำเขื่อนแก้ว ครับ ว่าที่ ร.ต. สานิตย์ เจือจันทร์ กล่าว

No comments:

Post a Comment