6/28/12

คำกล่าวเปิด กล่าวรายงาน:วันต่อต้านยาเสพติดโลก:คำเขื่อนแก้ว ยโสธร


วันที่ 26 มิถุนายน 2555: คำกล่าวเปิด กล่าวรายงาน:วันต่อต้านยาเสพติดโลก:คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
            ภาคเช้า ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นทีมงานพิธีกร ร่วมกับ ท่านสุกล กิจเกียรติ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  และ นายวิทยา  เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว   ในงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖  มิถุนายน)
อำเภอคำเขื่อนแก้ว  ประจำปี  ๒๕๕๕
ณ บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประธานในงานโดย นายสมเพชร  สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ทั้ง จำนวนเงิน แกละกิจกรรมดีๆ ที่มีประโยชน์ จากพลังมวลชน จากทุกหมู่บ้าน ตำบล และทุกภาคส่วน เข้าร่วมงาน กว่า 3,500 คน 
            โดยสามารถสรุปได้ คำกล่าว ของ นายกฤตกร ถาศักดิ์ ปลัดอำเภอ(อาวุโส)อำเภอคำเขื่อนแก้ว
และ คำกล่าเปิด ของ นายสมเพชร  สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ดังนี้
คำกล่าวของประธานในพิธีเปิด
การจัดงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖  มิถุนายน)
อำเภอคำเขื่อนแก้ว  ประจำปี  ๒๕๕๕
วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๙ น.
ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
เรียน  ท่านปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูธร    
คำเขื่อนแก้ว ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว  ท่านกำนัน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนพี่น้องข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง ท่านผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  พี่น้องกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน
                        นับเป็นเกียรติ และเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง ที่พวกเราชาวอำเภอ          คำเขื่อนแก้ว จะได้ร่วมกันจดจำและจารึกไว้ในหัวใจว่า วันนี้ พวกเราในฐานะพลังแผ่นดินอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมกันจัดงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน   ยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น
                        พวกเราต่างก็ทราบกันดีว่า ยาเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายที่สำคัญของประเทศเราและเป็นปัญหาที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก็ให้ความสำคัญและได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและโดยต่อเนื่องมาตลอด  จนได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี   เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ถือเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ดังนั้น ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  จึงได้กำหนดกรอบแนวคิดการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ว่า  “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เทิดไท้  ๘๐ พรรษา  มหาราชินี” เพื่อเทิดพระเกียรติฯ แด่พระองค์ท่าน
                        อำเภอคำเขื่อนแก้ว  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด  และได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าว ด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอด  โดยได้นำนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” ซึ่งได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงห่วงใยต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย มาเป็นหลักในการดำเนินการ  โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด “๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖  เร่ง”  เป็นกลไกในการดำเนินงาน
วันนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่พี่น้องพลังแผ่นดินอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมกัน
จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ตั้งแต่ การร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้าน    ยาเสพติดและสิ่งเสพติด การรณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข การรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทำความดีในด้านต่างๆ การถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  การเทเหล้า เผาบุหรี่ ตลอดจนการร่วมจัดกิจกรรมของส่วนราชการและสถานศึกษาของอำเภอคำเขื่อนแก้ว อีกหลายกิจกรรมและหลายแห่ง ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด สิ่งเสพติด และอบายมุขทั้งปวง
                        ผมจึงขอถือโอกาสนี้ แสดงความชื่นชมและขอขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอคำเขื่อนแก้วทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พี่น้อง อสม. อปพร. ผู้นำ อช. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน สภาเกษตรกร  นักศึกษา กศน. และนักเรียน ที่ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นในวันนี้   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดสถานที่ ขอขอบคุณโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนอนุบาลลุมพุกวันครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ที่ร่วมจัดขบวนรณรงค์  ขอบคุณโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โรงเรียนศรีธรรมวิทยาและโรงเรียนอนุบาลลุมพุกวันครู ที่สนับสนุนวงค์ดุริยางค์         
                        บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเรียนเชิญพี่น้องพลังแผ่นดินอำเภอคำเขื่อนแก้วทุกท่าน ร่วมกันเปิดงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอคำเขื่อนแก้ว  ประจำปี  ๒๕๕๕ พร้อมกัน  ณ  บัดนี้

*****************
คำกล่าวรายงาน
ของ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ในพิธีเปิด
การจัดงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)
อำเภอคำเขื่อนแก้ว   ประจำปี  ๒๕๕๕วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๙ น.
ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว
******************
กราบเรียน   ท่านนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ที่เคารพอย่างสูง
                        กระผม  ในนามของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย หน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง ประชาชน  ตลอดจนนักเรียน  นักศึกษา  ขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด   เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด   อำเภอ      คำเขื่อนแก้ว  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในวันนี้
                        กระผม  ขออนุญาตกราบเรียนความเป็นมา  และวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ
 พอสังเขป ดังนี้
                        จากมติการประชุมสมัชชาใหญ่  องค์การสหประชาชาติ  เมื่อเดือนมิถุนายน      ปี  ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่  ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่  ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ร่วมกันจัดทำกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี  ๒๕๓๐  จนถึงปัจจุบัน
                        และเนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕  รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน  ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติตลอดปี  ๒๕๕๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดี  แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหา
ยาเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด  จึงให้อำเภอจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๕  เพื่อเทิดพระเกียรติ  ภายใต้กรอบแนวคิด “ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เทิดไท้
 ๘๐ พรรษา  มหาราชินี “
                        เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล  โดยการมีส่วนร่วมทุกส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                        อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จึงได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)  ประจำปี ๒๕๕๕  ขึ้น  โดยมีกิจกรรมดังนี้
การเดินรณรงค์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เทิดไท้  ๘๐  พรรษา 
มหาราชินี
การแสดงเจตนารมณ์  เป็นพลังแผ่นดินเอาชนะปัญหายาเสพติด  และถวาย
สัตย์ปฏิญาณตน  ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
การเทเหล้าเผาบุหรี่
การจัดนิทรรศการ  และการแสดงบนเวที  ของโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
ชนูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมพิธีฯ  ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  ประชาชน และนักเรียน  ประมาณ  ๓,๐๐๐ คน
                        บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญ ท่านนายอำเภอ
คำเขื่อนแก้ว  เป็นประธานกล่าวเปิดงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  ประจำปี  ๒๕๕๕  และหลังจากนั้นขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ได้นำพลังแผ่นดินทุกท่าน  กล่าวแสดงเจตนารมณ์เป็นพลังแผ่นดินร่วมเอาชนะปัญหายาเสพติด  และถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด  ตามลำดับ
                        ขอกราบเรียนเชิญครับ

No comments:

Post a Comment