8/21/09

หมออนามัย ยโสธร รวมพลัง พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข และ พรบ.ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เตรียมเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วันนี้ 2 โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเบาหวาน ของ โซนดงแคนใหญ่ และ โครงการธนาคารปลากระดี่ ของโซนย่อ ประสานแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อยกระดับสถานีอนามัยเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ) ให้กับ สถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบ
วันนี้ เวลา 20.09 น. คณะ ชาวเรา หมออนามัย จาก จังหวัดยโสธร 3 คันรถบัส เดินทาง ไป ร่วมประชุม โครงการ " ๙๕ ปี สถานีอนามัย" ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานนี้ มีรายการ พบ รมว.กระทรวงสาธารณสุข(นายวิทยา แก้วภราดัย)และประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี (นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ)สนับสนุนการจัดงานประชุมเสนอร่าง พรบ.2ฉบับ วันที่ 19 สิงหาคม 2552
พร้อมกันนี้ ในวัน พรุ่งนี้ 19 สิงหาคม 2551 สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและชมรมสถานีอนามัยฯ ได้เข้าพบพบ รมว.กระทรวงสาธารณสุข(นายวิทยา แก้วภราดัย)เพื่อรายงานการจัดงานประชุมสนับสนุนการพิจารณา พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข และ พรบ.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแห่งชาติ ซึ่งเป็นความต้องการของผู้ปฏิบัติงานโดยแท้จริงอย่างมีเอกภาพ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และลานพระบรมรูปทรงม้า และจะยื่นร่าง กฎหมาย เสนอ ต่อ ฯพณฯ อภิสิทธิ เวชชาชีวะ นากรัฐมนตรี … ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ...

No comments:

Post a Comment