10/16/10

คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดอบรมแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิต
วันที่ 15 ตุลาคม 2553: คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดอบรมแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิต: คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดการอบรมแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตเรื่อง รวมพลังสามัคคี ร่วมกันทำความดี สร้างสันติสุข สู่ชุมชน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เรียนท่าน นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธานในพิธี
กระผม นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในนามของ แกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตทุกคน คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติ มาเป็นประธานในการอบรมวันนี้
การอบรมแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิต ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ รวมพลังสามัคคี ร่วมกันทำความดี สร้างสันติสุข สู่ชุมชน อันจะนำไปสู่การมีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยซึมเศร้าในชุมชนที่ดี และสามารถลดปัญหาการพยายามฆ่าตัวตายของประชาชนได้ต่อไป
การจัดอบรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จาก ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ส่งแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชนจากทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง สถานที่จัดการอบรมได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี จาก ท่านนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยได้รับงบประมาณจาก กรมสุขภาพจิต จำนวน สามหมื่นบาท
วิทยากร ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากทีมงานผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญ กำลังใจ แก่ ผู้เข้ารับการอบรม กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้ให้โอวาทและเปิดงาน การอบรมแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

คำกล่าวเปิด การอบรมแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิต เรื่อง รวมพลังสามัคคี ร่วมกันทำความดี สร้างสันติสุข สู่ชุมชน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เรียน นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว คณะเจ้าหน้าที่ และ แกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน
จากคำกล่าวรายงานของ ท่าน วิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ผมรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ แกนนำเครือข่ายสุขภาพจิตทุกคน คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมกันจัดให้มีการอบรมในวันนี้ขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศของเราได้มีวิกฤตการเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ในหลายๆด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในบางชุมชนมีกลุ่มบุคคลรวมตัวกันจนนำไปสู่ความรุนแรง มีการกล่าวจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ละเมิดกฎหมาย กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข ทำให้มีการแบ่งแยกทางความคิด ประชาชนแตกแยกเป็นฝักฝ่าย ขาดความสามัคคีและขาดความสมานฉันท์ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาหมู่บ้านชุมชน และประเทศชาติเป็นไปด้วยความลำบาก ประชาชนในหมู่บ้านขาดความเข้มแข็ง ไม่สามารถต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัวได้ บางคน มีปัญหาสุขภาพจิตความรุนแรงถึงขั้น พยายามฆ่าตัวตาย
ฉะนั้นผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่จัดให้มีการอบรมในวันนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี มีความภูมิใจในความเป็นชาติไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ด้วยการน้อมนำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการเผยแพร่และนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลแก่ประชาชน ให้มีความอยู่ดีกินดีเป็นปกติสุข ประเทศชาติมีความเจริญมั่งคงอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและจารีตประเพณีต่อไป
ขออำนวยพรให้ แกนนำเครือข่ายสุขภาพจิต ที่เข้ารับการอบรม ในวันนี้ทุกคน
คงความเข้มแข็ง ความเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตรวจจับความผิดปกติ ทางด้านสุขภาพจิต ของพี่น้องประชาชนเราให้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน มีความรัก สมัคสมานสามัคคี มีความสุข และสามารถป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในชุมชนต่อไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด การอบรมแกนนำเครือข่ายสุขภาพจิต เรื่อง รวมพลังสามัคคี ร่วมกันทำความดี สร้างสันติสุข สู่ชุมชน ณ บัดนี้

No comments:

Post a Comment