3/21/12

อสม .ดีเด่น 3 สาขา ;คำเขื่อนแก้ว ยโสธร มอบกียรติบัตรยิ่งใหญ่วันที่ 20 มีนาคม 2555 อสม .ดีเด่น 3 สาขา ;คำเขื่อนแก้ว ยโสธร มอบกียรติบัตรยิ่งใหญ่

ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมทีมงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 16 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม ในงาน วันรวมพลังมวลชนไทย ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธาน ในงาน โดย นายนิรันดร์ สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ผมร่วมขอชื่นชม และ แสดงความยินดี กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .) ที่ได้รับรางวัล อสม .ดีเด่น จำนวน 3 สา ที่ได้รับ ประกาศ เกียรติคุณ จาก นายนิรันดร์ สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย

นางสุภาพร หายศรีสุวรรณ อสม .ดีเด่น สาขา นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว สร้างสรรค์ผลงานโดย นายอาณัติ ศรีเธาว์ และคณะ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.) ทุ่งมน

นางสุพัตรา ภูมิสะอาด อสม .ดีเด่น สาขา การให้บริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ สร้างสรรค์ผลงานโดย นายสาคร ขอสุข และคณะ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.) ดงเจริญ

และ นางวรรณพร นาหลู่ อสม .ดีเด่น สาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สร้างสรรค์ผลงาน

โดย นางเดือน ตั้งจิต และคณะ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.) นาหลู่

ในงานนี้ นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำแขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานกว่า 2,500 คน อาทิเช่น ท่าน ส.ส. บุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร เขต 2 นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นางอรวรรณ ยืนยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารศึกษา สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่ อบต . และพลังมวลชน กลุ่มใหญ่ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .) ทุกคนจาก ทุกหมู่บ้าน

ด้วย วันรวมพลังมวลชนไทย ต้านภัยยาเสพติด นั้น นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้จัดงานแบบบูรณาการ ของพลังมวลชนที่สำคัญ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

วันที่ 9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน

วันที่ 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

วันที่ 20 มีนาคม วัน อสม . แห่งชาติ

วันที่ 22 มีนาคม วัน อปพร. แห่งชาติ

No comments:

Post a Comment