3/16/12

ฌาปนกิจศพพรรณี นักผูก ณ วัดดงแคนใหญ่
วันที่ 12 มีนาคม 2555 ฌาปนกิจศพพรรณี นักผูก ณ วัดดงแคนใหญ่

เวลา 11.29 น. ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

และคณะ เพื่อทำหน้าที่พิธีกรและเข้าร่วมงานแสดงความเสียใจกับ ครอบครัว นักผูก ในงาน ฌาปนกิจศพ คุณ พรรณี นักผูก ณ เมรุ วัดประชาเฉลิมเกียรติบ้านดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประธานสงฆ์ และเทศนาหน้างาน โดย พระอุดมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร

หรือ สมศักดิ์เดิมของท่าน คือ พระครูศรีวัฒนเมธี

ประธานในงาน โดย ท่าน ภก.องอาจ แสนศรี รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

หัวหน้าคณะสงฆ์ สวดมาติกา บังสุกุล โดย พระครูสุนทรธรรมาราม เจ้าคณะตำบลกลางใหญ่ วัดป่าสุคตาวาส

เพื่อให้การทำบุญครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุด คุณพ่อพา ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 43 รูป ครบตามอายุ ของ คุณพรรณณี นักผูก

พระผู้ใหญ่ ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน อาทิเช่น ท่านพระครูสาระศีละคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

ท่านพระมหาจีรศักดิ์ จิรปุญโญ รองเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว วัดบกน้อย

ท่านพระครูเกษมคุณากร เจ้าคณะตำบลกู่จานและเจ้าอาวาสวัดนาเวียง

ท่านพระครูประทีปธรรมาภิมณฑ์ เจ้าคณะตำบลนาคำและเจ้าอาวาสวัดนาถ่ม

ท่านพระครู กิตติธรรมนาท เจ้าอาวาสวัด วัดประชาเฉลิมเกียรติบ้านดงแคนใหญ่

ท่านพระครูสิริโชติธรรม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว วัดบกน้อย

ท่านพระครูรัตนะศีลวัฒน์ เจ้าคณะตำบลแคนน้อย

พระสมุห์เสาร์ เตชะธัมมโม เป็นต้น

นำแขกผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันท์ โดย ท่าน ส.ส. บุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร เขต 2

อ่านประวัติโดย ท่านอาจารย์กนก ประมูลพงษ์ อดีตคุณครูโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ซึ่งเป็นครู ของ คุณพรรณี นักผูก

แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิเช่น

นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ

นาง อรวรรณ ยืนยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นายวิระมิตร บุญโถน สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย

นายรัศมี ตรีแสน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ค้อวัง

นายอิสระ ยาวะโนภาสน์ สาธารณสุขอำเภอ ป่าติ้ว

นายพรชัย ทองบ่อ สาธารณสุขอำเภอ ไทยเจริญ

นายสง่า อยู่คง สาธารณสุขอำเภอ ทรายมูล

นายสมร ครอบบัวบาน อดีต สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

นางเยาวดี ชาญศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นายโกวิทย์ โพธิวรรณา หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ภก.ประวุฒิ ละครราช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นายทองคำ ศรีเนตร หัวหน้างานบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นายประสิทธิ์ รวมธรรม กำนันตำบลดงแคนใหญ่

นายสินอุดม ศิลารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต . ) ดงแคนใหญ่

ผอ.สุกิจ ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

ผอ.ดร.คูณ วงษ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง

ผอ.สมชาย วัฒนาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง

นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง หัวหน้างานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นายสวาท ศรชัย ประธาน ชมรม และคณะกรรมการ ชมรม อสม. อำเภอคำเขื่อนแก้ว

ญาติจากปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร และอีกทุกๆท่าน ที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้

ประทับใจและขอบพระคุณ คณะเจ้าหน้าที่พวกเราทุกคน ที่ร่วมกัน ไปในงานทั้งงานสวดอภิธรรม และ ร่วมแสดงความเสียใจกับ ครอบครัว นักผูก ในวันนี้ รวมทั้ง น้องๆนักเรียน จาก ผอ.สุกิจ ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ด้วย

ขอได้รับความขอบพระคุณจากเจ้าภาพ ซึ่งประกอบด้วย

คุณพ่อพา นักผูก คุณแม่ใฮ นักผูก บิดา มารดา ของ คุณพรรณณี นักผูก

นางสาวพรทิพย์ นักผูก น้องสาว คุณพรรณณี นักผูก

นางจินตนา นักผูก น้องสาว คุณพรรณณี นักผูก

นายขจรเกียรติ อุปยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

และ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงแคนใหญ่ทุกคน ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้ดีมากๆ

ประกอบด้วย นางสนิท สัสสี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดงแคนใหญ่

นางสุนิสา วงชาลี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่

นางหอมไกร อาจวิชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่

ภก.กฤษฎา จักรไชย เภสัชกร รพ.สต. ดงแคนใหญ่

นส.ราตรี ชายทอง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่

นางพร วงชาลี นางสุติมา สุตคาน นางสาวอรัญญาณี บุญประสพ และ คณะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม .)ทุกคน

No comments:

Post a Comment