12/16/09

อสม.ดีเด่น 11 สาขา อำเภอคำเขื่อนแก้ว ปึ2552
วันที่ 14 ธันวาคม 2552 ภาคเช้า ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เป็นประธานคณะกรรมการ รับฟังการนำเสนอผลงาน กิจกรรมการ ประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ประธานเปิดงานโดย นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมี นางจำนรรจา บุญแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุนทร วิริยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายทศพล นิติอมรบดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นายสุรินันท์ จักรวรรณพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก การประกวด อสม. ดีเด่น ประจำปี 2552 ครั้งนี้ มี สถานีอนามัยที่ไม่ส่ง อสม. เข้าร่วมประกวด
อสม.ดีเด่น จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานีอนามัยเหล่าไฮ สถานีอนามัยโพนทัน สถานีอนามัยสงเปือย และ สถานีอนามัยกุดกุง ครับ ส่วน สถานีอนามัยอื่นๆ นอกนั้น ส่งเข้าประกวดมหดครับ...มี อสม. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 26 คน ภาคบ่ายคณะกรรมการประชุมและประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 11 สาขา ประจำปี 2553 อำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัดดังนี้ อสม.ดีเด่น 11 สาขา ในระดับจังหวัดยโสธรดังนี้
1. สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ : นางสำอาง ทำทอง สอ.นาแก
2. สาขาเอดส์ในชุมชน : นางวรรณพร นาหลู่ สอ.นาหลู่
3. สาขาสุขภาพจิตในชุมชน : นายทองคำ ทองทศ สอ.ย่อ
4. สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน : นายรำไพ โคตรพรหม สอ.กู่จาน
5. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ : นางสมนึก เพิ่มคำ สอ.ทุ่งมน
6. สาขาการบริการใน ศสมช. : นางปลายมนัส บุญสาร สอ.นาคำ
7. สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ : รพ.คำเขื่อนแก้ว
8. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค : นางกัลยา จันทร์งาม สอ.ดงแคนใหญ่
9. สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ: นางคำกร สมจิตร สอ.ย่อ
10. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน : นายนาถ ชาวไทย สอ.บกน้อย
11. สาขาอนามัยแม่และเด็ก: นางงามใจ กอแก้ว สอ.โพนสิม
บรรยากาศ การนำเสนอผลงาน ของ อสม. ปีนี้ อสม. ทุกคน นำเสนอผลงานได้ดีมาก เพราะเป็นการเล่าถึงผลงานที่ตนเองได้ทำมากับมืออยู่แล้ว และได้พี่เลี่ยงที่ดี จาก สถานีอนามัยทุกแห่ง ที่เรียบเรียงให้เป็นเชิงวิชาการ ได้อย่างลงตัว อสม. ต่างชื่นชมและสนใจผลงานที่เพื่อนๆ อสม.ด้วยกันนำเสนอ พร้อมให้คะแนนซึ่งกันและกันไปในตัวด้วย .... โดยภาพรวมแล้ว อสม. ของเรา มีมาตรฐานที่ดีขึ้นมาก นำเสนอได้ชัดเจน ไม่ตื่นเวที อสม.บางคนสามารถเคาะสไลด์ให้กันและกันโดยไม่ต้องมี จนท.สอ.ให้ความช่วยเหลือก็มี...สมควรที่จะได้รับการเผยแพร่ผลงานของ อสม. ในภาพกว้างต่อไป... ขอเป็นกำลังใจให้ อสม.ทุกคน ประสบผลสำเร็จในระดับจังหวัดต่อไปครับ..
ภาคบ่าย ประชุม คณะกรรมการ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว เรื่องการสนับสนุน งบประมาณ สำหรับการแข่งขันกีฬา สาธารณสุขประจำปี 2552

No comments:

Post a Comment