3/27/10

ฐานเงินเดือนกลาง ค่ากลางการคำนวณเงินเดือน


ฐานเงินเดือนกลาง ค่ากลางการคำนวณเงินเดือน ประเภท ทั่วไป ประเภท วิชาการ ประเภท อำนวยการ และ ประเภทบริหาร
Midpoint ค่ากลางการคำนวณเงินเดือน ประเภท O1 O2 O3 O4 ประเภท K1 K2 K3 K4 K5 ประเภท M1 m2 และ ประเภท D1 D2
ประเภททั่วไป
ทักษะพิเศษ เงินเดือน 54,010-59,770 ฐานกลาง 56,890 บาท
ทักษะพิเศษ เงินเดือน 48,220-54,000 ฐานกลาง 51,110 บาท
อาวุโส* เงินเดือน 31,440-47,450 ฐานกลาง 39,440 บาท
อาวุโส* เงินเดือน 15,410-31,430 ฐานกลาง 28,270 บาท
อาวุโส เงินเดือน 28,280-36,020 ฐานกลาง 30,870 บาท
อาวุโส เงินเดือน 15,410-28,270 ฐานกลาง 28,270 บาท
ชำนาญงาน เงินเดือน 21.880-33,540 ฐานกลาง 27,710 บาท
ชำนาญงาน เงินเดือน 10,190-21,870 ฐานกลาง 16,030 บาท
ปฏิบัติงาน เงินเดือน 13,270-18,190 ฐานกลาง 15,730 บาท
ปฏิบัติงาน เงินเดือน 4,630-13,260 ฐานกลาง 10,790 บาท
ประเภทวิชาการ
ทรงคุณวุฒิ เงินเดือน 54,110-66,480 ฐานกลาง 60,290* บาท
ทรงคุณวุฒิ เงินเดือน 28,550-54,100 ฐานกลาง 53,360* บาท
ทรงคุณวุฒิ เงินเดือน 53,370-64,340 ฐานกลาง 58,690 บาท
ทรงคุณวุฒิ เงินเดือน 28,550-53,360 ฐานกลาง 53,360 บาท
เชี่ยวชาญ เงินเดือน 44,850-59,770 ฐานกลาง 52,310 บาท
เชี่ยวชาญ เงินเดือน 23,230-44,840 ฐานกลาง 44,060 บาท
ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 35,830-50,550 ฐานกลาง 43,190 บาท
ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 18,910-35,820 ฐานกลาง 31,220 บาท
ชำนาญการ เงินเดือน 25.190-36,020 ฐานกลาง 30,600 บาท
ชำนาญการ เงินเดือน 12,530-25,180 ฐานกลาง 20,350 บาท
ปฏิบัติการ เงินเดือน 17,680-22,220 ฐานกลาง 19,950 บาท
ปฏิบัติการ เงินเดือน 6,800-17,670 ฐานกลาง 15,390 บาท

ประเภท อำนวยการ
ระดับสูง 45.540-59,770 ฐานกลาง 52,650 บาท
ระดับสูง 23,230-45,530 ฐานกลาง 45,150 บาท
ระดับต้น 37,980-50,550 ฐานกลาง 44,260 บาท
ระดับต้น 18,910-37,970 ฐานกลาง 31,680 บาท
ประเภท บริหาร
ระดับสูง 61.650-66,480 ฐานกลาง 63,290 บาท
ระดับสูง 28,550-61,640 ฐานกลาง 61,640 บาท
ระดับต้น 56,530-64,340 ฐานกลาง 60,430 บาท
ระดับต้น 23,230-56,520 ฐานกลาง 52,650 บาท

No comments:

Post a Comment