2/29/12

การลา 11 ประเภท เริ่มใช้25 มค. 2555
การลา 11 ประเภท เริ่มใช้25 มค. 2555
ข้าราชการลาปีหนึ่ง ลาได้กี่วัน ลาครึ่งวันมีไม ครูลาพักผ่อนได้หรือไม่ ลาต้องทำอย่างไร
สำนักนายกรัฐมนตรี ออกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการใหม่ กำหนดให้การลา มี 11 ประเภท การลา มี ๑๑ ประเภท
ซึ่งมีรายละเอียดตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๕
ระเบียบใหม่ล่าสุดตามประกาศ เริ่มบังคับใช้วันนี้ 25 ม.ค.2555
มีให้ลา 11 ประเภท ขาดประเภทที่ 12 คือ ลาออก
สรุปความได้ว่า การลา 11 ประเภท ประกอบด้วย
ประเภทการลา
ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การลาป่วย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร(๔) การลากิจส่วนตัว
(๕) การลาพักผ่อน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เพิ่ม การลา มาอีก 2 ประเภท ที่เดิม ไม่มี คือ (๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และ(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เป็นการยกเลิก ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ที่ใช้มา 20 ปี ครับ ซึ่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2535)
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แบ่ง ประเภท ของการลามี 9 ประเภท ดังนี้
1. ลาป่วย
2. ลาคลอดบุตร
3. ลากิจส่วนตัว
4. ลาพักผ่อนประจำปี
5. ลาไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัทย์
6. ลาตรวจเลือกหือเข้ารับการเตรียมพล
7. ลาศึกษาต่อ ศึกษาอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
8. ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
9. ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
การลาและมาทำงานสายสัมพันธ์กันกับการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร

ลาเกินกำหนดได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ข้อ 7  กำหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ “(1)... (7) ในครึ่งปีที่แล้ว มาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน” 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะอธิบดีผู้บังคับบัญชาของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อ 7(7) ดังกล่าวไว้ว่า ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาป่วย ลากิจ เกินกว่า 10 ครั้งหรือไม่เกิน 23 วัน และต้องไม่มาทำงานสายเกิน 18 ครั้งจึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ตามบันทึก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0203/40/ว 55 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2544  

ข้าราชการลาปีหนึ่ง ลาได้กี่วัน ลาครึ่งวันมีไม ครูลาพักผ่อนได้หรือไม่ ลาต้องทำอย่างไร
ระเบียบ การลา ปี 2555 ฉบับเต็ม ขอบพระคุณ ข้อมูล จาก
ย้ำว่า มีให้ลา 11 ประเภท ส่วนประเภทที่ 12 คือ ลาออกไม่ได้อยู่ใน ระเบียบนี้ครับ

2 comments:

  1. Uttaradit Rajabhat University
    Ladyboys cannot thrive or succeed in society without individual and institutional sponsors. I am proud to say that Uttaradit Rajabhat University, my university, is finally becoming a leader in ladyboy rights. We have taken three steps to promote and secure ladyboy freedom. First, our student dormitories have a new ladyboy section in addition to the male and female sections. I have volunteered to be the Ladyboy dorm advisor and have already planned for a variety of pajama parties. Second, we have created a ladyboy mentoring program for ladyboys facing bullying or harassment. Finally, we have created a "Ladyboy for a Week" campaign where the President and Deans of Uttaradit Rajabhat University dress and act as Ladyboys around campus and at home for a week. I helped the President dress as a ladyboy and applied his make-up and it was all good fun. Any individuals or institutions wishing to folow the lead of Uttaradit Rajabhat University should contact me for more details.

    ReplyDelete