3/20/09

คำกล่าวรายงาน วัน อสม. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 2552วันที่ 20 มีนาคม 2552: ส่วน การจัดงาน วัน อสม.นั้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้
คำกล่าวรายงาน ของ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
งาน วัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2552
เรียน ท่าน สันติ คณานุรักษ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธานในพิธี ที่เคารพอย่างสูง
กระผม นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในนามของ อสม. ทุกคน และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก สถานีอนามัยทุกแห่งและ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ขอกราบขอบพระคุณท่าน นายอำเภอ แขกผู้มีเกียรติ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้ให้ความสำคัญ ของเหล่าบรรดา อสม. ในวันนี้
การจัดงาน วัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2552 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศ เกียรติคุณ อสม. ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชน ทั้งในอำเภอ และต่างจังหวัด ถึงผลงาน การพัฒนาด้านสาธารณสุข ของเหล่า อสม. ทั้งหลาย ซึ่งพวกเราทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติ และซาบซึ้งใจ เป็นอย่างยิ่ง
กระผม และเหล่าบรรดา อสม. อำเภอคำเขื่อนแก้วทุกคน ขอยืนยันว่า เราจะร่วมมือร่วมใจ ในการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะช่วยให้ประชาชน ในอำเภอคำเขื่อนแก้ว มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อจะเป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพ ของประเทศชาติสืบไป
การจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากสถานีอนามัยทุกแห่ง โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วและ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมทั้งภาคเอกชนให้การสนับสนุน เช่น สถานที่ได้รับความอนุเคราะห์ จาก ท่านนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว การจัดเวทีและตกแต่งสถานที่โดย เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว น้ำดื่ม น้ำแข็ง จาก ร้านวารีเทพ เป็นต้น
อำเภอคำเขื่อนแก้วมี 13 ตำบล 115 หมู่บ้าน สถานีอนามัย 16 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง มีอสม. ทั้งหมด 1,250 คน
เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นขวัญ กำลังใจ แก่ อสม. กระผม ขอกราบเรียนท่าน ประธาน ได้โปรดมอบใบประกาศ รางวัล อสม.ดีเด่น ให้กับ อสม. และเมื่อมอบใบประกาศเสร็จสิ้นแล้ว ใคร่ขอความกรุณาท่าน ประธาน ได้เปิดงานเฉลิมฉลอง วันอสม.แห่งชาติ พร้อมทั้งให้โอวาท เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ อสม. รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง …ขอกราบเรียนเชิญครับ

No comments:

Post a Comment