3/20/09

คำกล่าว เปิดงาน วัน อสม.แห่งชาติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว 52วันที่ 20 มีนาคม 2552: พิธีเปิดงาน วัน อสม.แห่งชาติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธานในพิธีโดย นายสันติ คณานุรักษ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
คำกล่าวเปิด ( โอวาทของประธาน ) งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม 2552

ท่าน. . . . . . . อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทุกคน และผู้ร่วมงานทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธาน งานเฉลิมฉลอง วัน อสม.แห่งชาติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ในวันนี้
ในฐานะที่ผมดำรงแหน่ง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว และเคยร่วมงานกับ อสม. มานาน ผมตระหนักดีถึงความเสียสละของท่านทั้งหลาย ที่ได้อุทิศตน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ปฏิบัติงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยสม่ำเสมอตลอดมา ผมจึงมีความชื่นชมและยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติให้มี “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ขึ้น คือวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านสุขภาพอนามัยอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะก่อให้เกิด การพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไป และงานนี้ ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำงานของท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละ เวลา กำลังกาย กำลังใจ ด้วยดีเสมอมา นับเป็นสิ่งที่ควรค่า แก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงต้องอาศัยท่านทั้งหลาย เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไป ในการที่จะทำให้ประชาชน ในหมู่บ้านของท่าน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยที่ดี แก่ตนเอง ครอบครัวตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวม เพื่อเป้าหมายการบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป ผมจึงขอฝากงานสำคัญนี้ ไว้กับพี่น้อง อสม. ทุกคน ณ ที่นี้ด้วย
ในโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดี ต่อผู้ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ทุกคน ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรางวัล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รักษาความดีนี้ไว้ เป็นมรดกสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป และขอแสดงความยินดี กับ อสม. ทุกท่าน ที่ รัฐบาล จะจ่ายค่าตอบแทน แก่ อสม. ทุกคน คนละ 600 บาท ต่อเดือน และ ขอแสดงความยินดี กับ อสม. ทุกคน ที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ นอกจากท่านจะได้รับค่าตอบแทน จากการเป็น อสม. เดือนละ 600 บาทแล้ว ท่านยังจะได้รับเบี้ยยังชีพ เพิ่มเติมจากรัฐบาลอีก เดือน ละ 500 บาท ขอขอบพระคุณแทนประชาชน ทุกคนที่พวกท่าน อสม. ทุกคน ได้ร่วมกันเสียสละทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชนด้วยดีเสมอมา
ในที่สุดนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพ สักการะของท่านทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา กำลังกาย กำลังใจ และพลานามัย เพื่อเป็นกำลังในการร่วมมือ พัฒนาประเทศ อันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบไป
บัดนนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด งาน วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ บัดนี้ สวัสดี

No comments:

Post a Comment