11/26/08

ศึกษาดูงานโครงการศูนย์ 3 วัย ที่อำเภอ โกสุมพิสัย


วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.09 น. ร่วมศึกษาดูงานโครงการศูนย์ 3 วัย ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม คณะศึกษาดูงานประกอบด้วย นายวิทยา  เพชรรัตน์  สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นางจำนรรจา  บุญแจ้ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7 สสอ.คำเขื่อนแก้ว  นายอุตส่าห์  โพธิ์ศรี หัวหน้าสถานีอนามัยกุดกุง นายอุทิศ  ฝูงดี  หัวหน้าสถานีอนามัยกู่จาน นางเครือวัลย์  คนชม หัวหน้าสถานีอนามัยนาเวียง นางนงลักษณ์  มาลัย  พยาบาลวิชาชีพ 7สถานีอนามัยเหล่าไฮ  นางสุนิสา  วงชาลี  พยาบาลวิชาชีพ 7สถานีอนามัยนาคำ นางรัศมี  โซ่เงิน  พยาบาลวิชาชีพ 7สถานีอนามัยนาหลู่ นางมนัชยา  กองทำ หัวหน้าสถานีอนามัยแคนน้อย  นางสุภาวดี  ขอสุข หัวหน้าสถานีอนามัยบกน้อย นายพรรณลิน  อาจวิชัย  จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 สถานีอนามัยนาเวียง นางหอมไกร  อาจวิชัย จพ.ทันตสาธารณสุข 6 สถานีอนามัยดงแคนใหญ่ และคณะ จาก องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) กู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย นายอนุสรณ์  นาเวียง  นายก ฯ อบต.กู่จาน  นายฐานันดร  คำเสมอ  ปลัด อบต.กู่จาน และแขกกิติมศักดิ์ของพวกเรา ท่านพระครูเกษมคุณากร เจ้าอาวาสวัดนาเวียง และเจ้าคณะตำบลกู่จาน 

เวลา 10.29 น. รับฟังการบรรยายสรุป โดยท่านบุญเรือน มาตเลิง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยแล้ว ท่านสงัด นักวิชาการสาธารณสุข นำไปดูพื้นที่จริง ณ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) หนองบอน  ณ ที่นั่น หน่วยงานต่างๆ กำลังเก็บรายละเอียดงานขั้นสุดท้าย ประทับใจการทำงานเป็นทีมที่ดีมาก ของ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เช่น การตกแต่งภายใน ศูนย์ 3 วัย โดย ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ การปรับแต่งสถานที่ และสร้าง ถนน ราดยาง โดย อบจ.มหาสารคาม การดูแลรักษาความสะอาด และสร้างห้องน้ำ การประดับผ้า บริเวณเต้นท์ และรั้ว โดย อบต. หนองบอน  การปักธงชาติ ธง มวก และธง องค์ศรีรัตน์ ตั้งแต่ อำเภอโกสุมพิสัย จนถึงบริเวณงาน โดย อบต. ทุกแห่งรับผิดชอบเป็นระยะๆ  การลงเต้นท์ จำนวน เกือบ 100 เต้นท์ โดย อบต. ทุกแห่ง ช่วยกัน และ เชิญชวน ประชาชนมาร่วมงาน คาดว่าอย่างน้อย จะมีประมาณ 8,000 คนขึ้นไป แปลงเกษตร โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม การออแบบและตกแต่ง นิทรรศการ โดย นักออกแบบมีฝีมือ จาก มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามเป็นต้น  ส่วน ท่านสมหมาย กลางหิน  สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ให้การต้อยรับ และนำคณะพวกเราดูงาน ณ สถานที่จริง หน่วยงานท่านรับผิดชอบ มุม นิทรรศการ ในศูนย์ 3 วัย ใน 5 ด้าน คือ และ มุม การแพทย์ แผนไทย   อาหารเที่ยง ต้องขอขอบพระคุณ ท่าน   เฉลิมศักดิ์ สีดาพล  สาธารณสุขอำเภอ แกดำ เพื่อนท่าน นายวิทยา  เพชรรัตน์  สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่ประสานงานเรื่องสถานที่และร้านอาหาร ที่ถูกใจพวกเรามากๆ เลยหน้า รพ.มหาสารคามไปตามคลองสมถวิล สุดคลอง เลี้ยวซ้าย 100 เมตรครับ ร้านอาหารประเภทเนื้อ  ตอนกลับ รับป้ายที่ไอทีโซน 1,000 บาท ..ตอนเย็น ดีใจมากได้รับการประสานจากเพื่อน สุนันท์  เที่ยงภักดิ์ แจ้ง เบอร์โทร. นายทนงชัย ใครบุตร ที่ สถานีอนามัยห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครโทร 042 766399 โทร. 0878611866 

No comments:

Post a Comment