5/8/09

ประชาคมการจัดตั้งโรงพยาบาลตำบลกู่จานที่บ้านนาเวียง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 : เช้าออกแบบงาน และวางแผนงาน การต้อนรับ นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และประสานการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ สำหรับบุคลากรในสังกัด
ตอนเย็น ประชาคมการจัดตั้งโรงพยาบาลตำบลกู่จานที่ บ้านนาเวียง เวลา 19.49 น.ไปพร้อมกับ นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อประชุมการ ประชาคมการจัดตั้งโรงพยาบาลตำบลกู่จานที่ บ้านศาลากลางบ้านบ้านนาเวียง มี ท่านพระครูเกษมคุณากร เจ้าคณะตำบลกู่จาน และเจ้าอาวาสวัดนาเวียง นายอนุสรณ์ นาเวียง นายก อบต. กู่จาน และที่ปรึกษาโครงการ คือ ท่าน ผอ .พงษ์เทพ เพียรธรรม อาจารย์บุญเลิศ ศรีโชค (พี่เส่ง) นายถาวร เทียนทิพย์ ประธาน อสม. ตำบลกู่จาน สงอบต. คณะผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมการประชาคมด้วย มติ ที่ประชุมของชาวบ้าน บ้านนาเวียง ให้ความร่วมมือ และสนับ สนุน การสมทบงบประมาณ คนละ 2 บาท ต่อคน ต่อเดือน ทุกคน ทุกหลังคาเรือน ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 100% ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 280 คน ต้องขอขอบพระคุณ นายอุทิศ ฝูงดี หัวหน้าสถานีอนามัยกู่จาน นางแจ่มจิต ไชยนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ. กู่จาน นางพิไลลักษณ์ จักรวรรณพร จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน สอ. กู่จาน นส.พัชรกมล ไศลบาท จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สอ. กู่จาน นายนขพล คนชม นส.อ้อย อรวรรณ เอื้อเฟื้อกลาง และทีมงาน ที่เตรียมชุมชนได้ดีมากๆ ซึ่งสื่อที่ใช้ได้ผลคือ ภาพยนตร์เรื่อง เสียงกู่ จากครูใหญ่ (ใครยังไม่ได้ดูรีบไปหามาเก็บไว้ แล้วจะรู้ว่าดีเกินกว่าที่คุณคาดหมาย)
คำถามที่ดีในวันนี้คือ “ปัจจุบัน จาก สถานีอนามัยนาเวียง สามารถไปที่ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วได้เลย หาก มี โรงพยาบาลตำบลกู่จานแล้ว ต้องไป โรงพยาบาลตำบลกู่จานก่อน เมื่อตั้ง โรงพยาบาลตำบลกู่จานแล้ว จะไม่สร้างความยุ่งยาก ในขั้นตอนการไปรับบริการ ใน โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว หรือ ครับ”
หลังจากเลิกประชุมคุณยายดี คุณยายดีเป็น อดีต อสม.ที่ผม เคารพ รุ่นก่อนๆจะมียายดี ยายสาลิกา เป็นต้น ปัจจุบัน ลูกสาวยาดี เป็น อสม.ต่อ ชื่อ อสม.ดา (บ้านข้าง ศาลา) คุณยายดี เข้ามาทักทายบอกว่า เมื่อเช้าทำไมไม่เห็นเลย บอกท่านว่าต้องประสานงานหลายอย่างไม่สามารถมาร่วมงานได้ (เช้าวันนี้ ท่านพระครูเกษมคุณากร เจ้าคณะตำบลกู่จาน และเจ้าอาวาสวัดนาเวียง ทำบุญประจำปี ให้ชาวบ้านมีโชคมีชัย ก่อนฟดูการเพาะปลูกโดยประชาชนในแถบนี้จะร่วมกันไปรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ลำเซ ) วันนี้อยากบอกว่า นอกจากน้ำใจของชาวบ้านที่ดีแล้ว ประทับใจ ที่สำคัญ 2 อย่างคือ อย่างที่ 1 ท่านพระครูเกษมคุณากร เจ้าคณะตำบลกู่จาน และเจ้าอาวาสวัดนาเวียง นอกจากเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้ว ท่านยังสนับสนุนเงินร่วมสมทบกองทุน 10,000 บาท( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) อย่างที่ 2 ท่าน ผอ .รร.บ้านยางกลาง ท่านพงษ์เทพ เพียรธรรม และ อาจารย์บุญเลิศ ศรีโชค ที่ประทับใจ 2 ท่านนี้เป็นพิเศษ เพราะ ประทับใจ ในความเสียสละ ในความตั้งใจจริง ในการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งท่าน ไม่ได้ ทำงานในแวดวง สถานีอนามัย โรงพยาบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข เลย แต่ท่านได้ร่วมเดินทางไปประชุมชาวบ้านกับพวกเราทุกคืน ซึ่งในแต่ละวัน กว่าจะเลิกประมาณ 4 ทุ่ม กว่าจะพูดคุยกันเสร็จ และเก็บสิ่งของแล้วเสร็จ กว่าเดินทางกลับบ้าน รับประทานอาหารเย็น ซึ่ง ( ต้องรับประทานหลังกลับจากประชาคม) และอาบน้ำ สรุปแล้ว พวกเราต้องเข้าห้องนอน เกือบ 6 ทุ่มทุกวัน แต่ ท่านทั้งสองคน ที่เป็นที่ปรึกษาของเรา สามารถมาร่วมในกิจกรรมนี้ ได้ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ค่าตอบแทน หรือสิทธิพิเศษใดๆเลย และยังต้องออกเงินส่วนตัวร่วมสมทบงบประมาณกองทุน โรงพยาบาลตำบลกู่จานด้วย ต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้

No comments:

Post a Comment