8/5/08

พระครูเกษมคุณากร ชื่นชม นายวิทยา เพชรัตน์ เป็นคนดี ที่ควรยกย่อง


ชื่อผู้ให้คำนิยม พระครูเกษมคุณากร เจ้าคณะตำบลกู่จาน
คุณหมอวิทยา เพชรรัตน์ หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นผู้อุทิศตน ต่องานสาธารณสุขมาโดยตลอด ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าขององค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีการประชุมวางแผนในการทำงานทุกครั้ง เคารพและ รับฟังการเสนอแนะของผู้ร่วมงานเสมอ จึงทำให้การจัดกิจกรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทุกครั้งประสบผลสำเร็จตลอดมา มีผลงานมากมายจนได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชา ให้จัดเตรียมงานต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเมื่อครั้งเปิดอาคารผู้ป่วย ดอนเขืองอนุสรณ์ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วเมื่อปี 2548 นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ก็เป็นบุคคลหลักที่ประสานงานจากทุกภาคส่วนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในปี พ.ศ. 2550 ผลงานโรงพยาบาลตำบลดงแคนใหญ่ เข้าประกวดสถานีอนามัยดีเด่นระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในปีเดียวกันนั้นเองได้ร่วมกับชาวบ้านนาเวียง วัดนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และมีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศวัดส่งเสริมสุขภาพระดับเขต อันเป็นรางวัลที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาว บ้านนาเวียง และผู้ร่วมงาน จากทุกภาคส่วน
ในฐานะที่คุณหมอวิทยา เพชรรัตน์ เป็นพุทธมามกะ คุณหมอเองได้ปฏิบัติตน ทั้ง การครองตน ครองคน ครองงาน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยนำผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมทำบุญตักบาตรตามวัดสำคัญๆต่างๆ ในเทศกาลเข้าพรรษา และได้นำผู้ใต้บังคับบัญชางดเหล้าเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมาร่วมทำบุญ ที่วัดนาเวียงแห่งนี้ อยู่ เนืองๆ
อาตมา ขอสรุปว่า หลักธรรมที่คุณหมอได้ใช้ในการทำงานจนประสบผลสำเร็จตลอดมานั้นคือ พรหมวิหาร 4
อธิบาย “ พรหมวิหาร 4” โดยพยัญชนะได้แก่ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรม โดยอรรถได้แก่ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ กล่าวคือ
1. เมตตา ได้แก่ ความสนิทสนมรักใคร่ ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
2. กรุณา ได้แก่ ความสงสารผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก และต้องการช่วยเหลือผู้อื่น
3. มุฑิตา ได้แก่ ความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดี
4. อุเบกขา ได้แก่ ความวางเฉย ไม่ดีใจ เสียใจ วางตนเป็นกลาง แผ่เมตตา เป็นต้น
จากการที่ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลา 3 ปี ทำให้รู้ว่าคุณหมอวิทยา เพชรรัตน์
เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อผู้ร่วมงาน คุณหมอจึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้ร่วมงานตลอดมา จึงสมควรได้รับการสนับสนุนตาม “โครงการเมืองไทยเมืองคนดีปี 2551”
ขอเจริญพร
(พระครูเกษมคุณากร) เจ้าอาวาสวัดนาเวียง เจ้าคณะตำบลกู่จาน 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551

No comments:

Post a Comment