4/5/11

ดร.ประยงค์ แก่นลา จะนำพาเบ็ญจะมะสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 3 เมษายน 2554 ดร.ประยงค์ แก่นลา จะนำพาเบ็ญจะมะสู่ความเป็นเลิศ: ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่างพร้อมด้วยครอบครัว พา ลูกชาย นายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ไปมอบตัว เข้าเรียน ชั้น ม.4/1 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี กิจกรรม ตรวจสุขภาพ เด็กนักเรียนทุกคน ส่วนผู้ปกครอง เข้ารับฟังแนวนโยบายการพัฒนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สู่ความเป็นเลิศ จาก ท่าน และทีมงานบริหารของท่าน

ปีนี้ โรงเรียนไม่มีการรับเด็กฝาก ฉะนั้น งบประมาณ การพัฒนาจกส่วนนี้ที่เคยได้รับจะไม่มี แต่ด้วยความสามารถของทีมงานบริการที่ดี ด้วยประสบการณ์ที่เคยบริหารโรงเรียน ศิลาทอง และ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม มา ผมเชื่อมั่นว่า แนวนโยบายการพัฒนา ทั้ง 11 ประการ โดยเน้นให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรมนั้น จะสามารถทำได้ เรื่องแรกเลย ที่จะต้องเป็นรูปธรรม คือเปิดเทอมมา พฤษภาคมนี้ ห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องไม่เหม็น ต่อไปสภาพแวดล้อมโรงเรียนต้องร่มรื่น เด็กๆต้องมีวินัย ไม่ทิ้งขยะ…”

ผมชื่นชมผู้ร่วมประชุมผู้ปกครอง ที่ให้ความสนใจและเห็นด้วยตามแนวนโยบายการพัฒนาของท่าน ดร.ประยงค์ แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เพื่อพัฒนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สู่ความเป็นเลิศ ตามแนวนโยบายต่อไป

วันที่ 2 เมษายน 2554 นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ภารกิจกับครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับสมาชิกในครอบครัว ที่บ้าน ให้ลูกๆ ล้างรถ ถูบ้าน ซักผ้า ปลูกต้นไม้ ดูแลสวน ดูแลต้นไม้ ที่ไร่

No comments:

Post a Comment