10/6/11

ปีที่22ผลงานเด่นอำเภอต้นแบบงานศพปลอดเหล้า
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ทีมงานที่เข้มแข็งของเราเริ่มปีงบประมาณ2554 : ปี งบประมาณ ที่ 22 ในชีวิติการรับราชการ ของผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ปัจจุบัน มีสิ่งที่มีคุณค่ามากต่อชีวิต ประกอบด้วย คุณพ่อถวิล จันทร์สว่าง ภรรยา นางอริยวรรณ (สุชาดา) จันทร์สว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาล คำเขื่อนแก้ว มีลูกจำนวน 2 คน ลูกชายกำลังเรียน ชั้น ม.4 หลักสูตร Excellence Eduction Program:EEP โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมญาติพี่น้อง ทั้งจาก บ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และ บ้านบกน้อยตำบลดงแคนใหญ่
ความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเรา ตลอดปีที่ผ่านมาคือ การขับเคลื่อนงานการลดการบริโภคอัลกอฮอล์ในชุมชน ภายใต้โครงการ งานศพปลอดเหล้า จนเป็น คำเขื่อนแก้วอำเภอต้นแบบงานศพปลอดเหล้า
ในปีนี้พวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อนต่ออ และขยายผล เป็น งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า
(บุญบวช บุญอัฏฐะ บุญกฐิน บุญผ้าป่า)
ชีวิตรับราชการ เป็น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้บังคับบัญชา และ เพื่อนร่วมงานที่ดี อาทิ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
นาย นายวิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นพ . ไพจิตร์ วราชิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.วุฒิไกร มุ่งหมาย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13
นายประวัติ ถีถะแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธ
ดร.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นายสมเพชร สร้อยสระคู
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
คณะข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ วัน เริ่มต้น ปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ที่ปฏิบัติงาน

นายวิทยา เพชรรัตน์
สาธารณสุขอำเภอ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นางอภิญญา บุญถูก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นายศุภสิทธิ์ ตั้งจิต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นายทศพล นิติอมรบดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นายสุรินันท์ จักรวรรณพร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นายสุนทร วิริยะพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นางนงลักษณ์ พิมพ์แก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นางชนัญชิดา จุฑาสงฆ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นางมนัชยา กองทำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต.แคนน้อย

นางอรวรรณ แสงทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต.แคนน้อย

นางกิติชา เดชกิตติวัชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต.แคนน้อย

นายขจรเกียรติ อุปยโสธร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต. ดงแคนใหญ่

นางสนิท สัสสี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. ดงแคนใหญ่

นางพรรณี นักผูก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. ดงแคนใหญ่

นางหอมไกร อาจวิชัย
จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. ดงแคนใหญ่

นางสุนิสา วงชาลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. ดงแคนใหญ่

ภก.กฤษดา จักรไชย
เภสัชกร
รพสต. ดงแคนใหญ่

นางสุภาวดี ขอสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต. บกน้อย

นางเกษรินทร์ วงเวียน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. บกน้อย

นส.จิตร์สุดา อรจันทร์
จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รพสต. บกน้อย

นางเดือน ตั้งจิต
หัวหน้าสถานีอนามัย
รพสต. นาหลู่

นางสาวมะลิวัลย์ ยอดเสาร์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพสต. นาหลู่

นส.อมรรัตน์ วิลัยศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
รพสต. นาหลู่

นายคมสัน อดกลั้น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต. นาแก

นางปริยากร อดกลั้น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. นาแก

นายพรรณลิน อาจวิชัย
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. นาแก

นางโสภิดา พลไชย
หัวหน้าสถานีอนามัย
รพสต. นาคำ

นายวีระวัฒน์ กำศร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รพสต. นาคำ

นางวงเดือน วงศ์อนันต์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. นาคำ

นางเครือวัลย์ คนชม
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. นาเวียง

นางรัศมี โซ่เงิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. นาเวียง

นางสาวหทัยชนก จันทรากาศ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพสต. นาเวียง

นายอุทิศ ฝูงดี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รพสต. กู่จาน

นางพิไลลักษณ์ จักรวรรณพร
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. กู่จาน

นางแจ่มจิต ไชยนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. กู่จาน

นส.พัชรกมล ไศลบาท
จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. กู่จาน

นส.พรทิวา ทองทา
นักวิชาการสาธารณสุข
รพสต. กู่จาน

นายพ้น ปัญญาใส
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. เหล่าไฮ

นางนงลักษณ์ มาลัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. เหล่าไฮ

นายมานะกิจ กลิ่นจันทร์
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. เหล่าไฮ

นายอาณัติ ศรีเธาว์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต. ทุ่งมน

นส.อุมาพร ปัญญาใส
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. ทุ่งมน

นางวารีลักษณ์ จันทฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. ทุ่งมน

นส.สุภาพร บุญเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพสต. ทุ่งมน

นางอุศมา นามแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต. ย่อ

นางจงจิต สร้อยจักร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต. ย่อ

นส.ทานตะวัน คำวัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. ย่อ

นส.อุทัยวรรณ สุภี
จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. ย่อ

นส.จิราภรณ์ ขอสุข
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. ย่อ

นายสาคร ขอสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต. ดงเจริญ

นายบุญทศ ประจำถิ่น
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. ดงเจริญ

นางระพีพรรณ สว่างแสง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. ดงเจริญ

นส.อัจฉรา ทองคำ
จพ.สาธารณสุข
รพสต. ดงเจริญ

นายอรุณ ฉายแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต. โพนทัน

นางเรณู พุ่มทอง
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. โพนทัน

นางสาวฉลวยศรี ไชยนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. โพนทัน

นายธานินทร์ ซื่อตรง
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. โพนทัน

นางป้อมเพชร สืบสอน
จพ.สาธารณสุข อาวุโส
รพสต. สงเปือย

นางดรรชนี เขียนนอก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. สงเปือย

นางกนกวรรณ ชาวอุบล
จพ.สาธารณสุข
รพสต. สงเปือย

นส.ราตรี ชายทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
รพสต. สงเปือย

นายสมัคร พุ่มทอง
จพ.สาธารณสุข อาวุโส
รพสต.กุดกุง

นางปราณี ศรีแสน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต.กุดกุง

นส.พรรณราย มินติราช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต.กุดกุง

นางจุฬาลักษณ์ ไกยราช
พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ลูกจ้างประจำ)
รพสต.กุดกุง

นางสุพัตรา วิเศษโวหาร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต. สงเปือย

นายบัณดิษฐ สร้อยจักร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพสต. โพนสิม

นายธีรวงศ์ ธรรมแก้ว
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
รพสต. โพนสิม

นางสาวกาญจนา ไชยมาตร
นักวิชาการสาธารณสุข
รพสต.โพนสิม

นายสมร พลทิพย์
พนักงานบริการทั่วไป
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นส.สุภาภรณ์ เกษมณี
พนักงานธุรการ
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

นายนาวี โพธิ์คำ
พนักงานบริการทั่วไป
สสอ.คำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment