11/22/10

จบ ม. 3 เรียนต่ออะไรดี อาชีพอะไรดี พ่อแม่ไม่มีตังค์เรียนอะไรดี

20 พฤศจิกายน 2553: จบ ม. 3 เรียนต่ออะไรดี, จบ ม. 3 ประกอบอาชีพอะไรดี, เด็กชนบท จบ ม. 3 พ่อแม่ไม่มีตังค์เรียนต่ออะไรดี, เด็กดีบ้านนอก จบ ม. 3 พ่อแม่ไม่มีตังค์เรียนต่ออะไรดี , เด็กบ้านนอก จบ ม. 3 พ่อแม่ไม่มีตังค์เรียนต่ออะไรดี เด็กไฝ่เรียนจากบ้านนอก จบ ม. 3 พ่อแม่ไม่มีตังค์เรียนต่ออะไรดี เป็นคำถาม ที่ พวกเราได้ยินบ่อย จ่ายคนรอบข้าง หรือคนที่เรารู้จัก วันนี้ ในเวที ประชุมผู้ปกครอง ม.๓ เบ็ญจะมะมหาราช ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน ชั้น ม.๓ ที่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี ท่านสุเทพ ปาสิกเทพย์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้จัดกิจกรรม แนะแนว การศึกษาต่อ ของเด็กๆ ได้ ดีมาก เป็นประโยชน์ แก่ เด็กนักรียนทุกกลุ่ม ลูกรา เป็น เด็กกลุ่มไหนบ้าง ทั้งเรียนอ่อน เรียนปลานกลาง เรียนค่อนข้างเก่ง เรียนเก่ง และเด็กอัจฉริยะ เป็นต้น

... วิทยากร ที่รับเชิญมา ขอบพระคุณมากทุกท่าน ล้วนแต่ให้คำแนะนำที่ดี ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้านสภาษา ด้านสังคม เช่นท่านผู้พิพากษา จาก ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อาจารย์ประชิต หล้าแหล่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นต้น

... คำถามจากด้านบน พอจะสรุป ได้เป็น ข้อคิดได้ดังนี้

.... โดยสรุป รวมความได้ว่า เพื่อเป้าหมายของชีวิต คือ มีอาชีพที่มั่นคง อยู่ในสังคม ด้วยความรัก เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ต่อกันและกัน ไม่ใช่คนเก่งที่เห็นแก่ตัว จะเรียนสายไหนก้ได้ ประกอบอาชีพอะไรก็ได้ตามศักยภาพของเด้ก ศักยภาพของผุ้ปกครอง ร่วมกัน เพราะอาชีพคนไทย ไม่ได้มีเฉพาะ อาชีพตามหน้าจอโทรทัศน์ที่พวกเรารู้จัก เช่น แพทย์ วิศวะ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทหาร พยาบาล ครู นักวิทยาศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นักการทูต นายธนาคาร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต . ) นักจิตวิทยา ทนายความ ...

…. ยังมีอาชีพอีกมากมาย ที่ สามารถก้าวไปสู่ เป้าหมายชีวิต ตามที่ได้กล่าวมา ....เช่น นักธุรกิจ.. การค้าขาย การประกอบอาชีพอิสระ หรือ การรับราชการในตำแหน่งและสาขาอื่นๆ ก็ยังมีอีกมากมาย

.... เส้นทางสู่ยอดเขา ไม่ได้มีเส้นทางเดียว หากบุตรของเราเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่ง จนถึงระดับต้องเข้าสายวิทย์ ก็ไม่ควรไปบังคับเขา ให้เขาเรียนในวิชาที่เหมาะสมกับเขา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา สายต่างๆ เหล่านี้ สามารถที่จะเติบโตแกละก้าหน้าในวิชาชีพได้ จนถึงระดับปริญญาเอก วิทยาลัยบางแห่งในระหว่างเรียนได้เงินเดือนด้วย เช่น

...เรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เรียนฟรี อาหารฟรี ที่พักฟรี มีทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และที่สำคัญ สายวิชาชีการเกษตร กำลังจะเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในอนาคต 5-6ปีข้างหน้า เพราะ ข้าราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งคุณครูตามวิทยาลัยเกษตรจะเกษียณประมาณ 30,000 อัตรา

...ด้านวิชาชีพเทคนิค ผู้ที่จบระดับ ปวส. ขาดแคนมาก ผลิต ป้อน ภาคธุรกิจไม่ทัน แช่นช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างโยธา บริษัท บางบริษัท ต้องตั้งโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลากรเอง เพื่อป้อน ธุรกิจของตนเองCP ผลิต ปวส.การเพาะเลี้ยงกุ้ง จบแล้ว ทำงานทันทีเงินเดือน เกือบ 2 หมื่นบาท บริษัท TOYOTA ผลิตวิชา ช่างยนต์ ช่างเชื่อม เป้นต้น

.... บางวิชาชีพ เรียนจบแล้ว ด้ทำงานทันที เป็นอาชีพรับราชการ เช่น โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

หรือ หลายสาขา เรียนจบแล้ว แม้จะไม้รับราชการ แต่ไม่มีตกงานและมีรายได้ดี เช่น โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิทยาลัยในวังชาย วิทยาลัยในวังหญิง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี วิทยาลัยช่างศิลป์

.... ผมเข้าร่วมประชุม เที่ยงครึ่ง เลิกประชุม 5 โมงเย็น ด้วยความสุขที่ได้ร่วมรับฟังเวทีนี้ : ข้อมูลดีเหล่านี้ที่ผมมีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติม ต้องขอบพระคุณเวทีนี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมวันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง และกำหนดจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมพลังสมอง เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมหรือโครงการของระดับชั้น ในการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจึงกำหนดจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับสายชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี ซึง นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี เจ้าของกิจการ ก้าวหน้าไก่สด เป็นตัวอย่างที่ดี ของ คำว่า เส้นทางสู่ยอดเขา ไม่ได้มีเส้นทางเดียว หรือ คำว่า เพราะอาชีพคนไทย ไม่ได้มีเฉพาะ อาชีพตามหน้าจอโทรทัศน์ หากได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของเด็ก ศักยภาพของผุ้ปกครอง ร่วมกัน ที่สำคัญ ผู้ปกครอง มีหน้าที่ที่สำคัญ คือ กระตุ้นให้ลูกของเรา นำศักยภาพด้านดีออกมาใช้ ประโยชน์ให้มากที่สุด และสิ่งที่ไม่ควรทำมากที่สุด คือ เปรียบเทียบลูกตนเอง ว่า ด้อยกว่า ลูกคนอื่นๆ เพราะ ยังมีอีกหลายอย่างที่เราก็รู้ว่า เขาเด่นกว่า ลูกคนอื่นๆ ที่เราภาคภูมิใจ ช่วยกันค้นหา และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของลูกเรา เพื่อเป้าหมายของชีวิตที่ดีประกอบอาชีพอะไรก็ได้ ถ้า อาชีพนั้น มีอาชีพที่มั่นคง อยู่ในสังคม ด้วยความรัก เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ต่อกันและกัน ไม่ใช่คนเก่งที่เห็นแก่ตัว จะเรียนสายไหนก็ได้ ครับ... ซึง ท่าน สุนีย์ ตริยางกูรศรี นั้น เรียนสายอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัวจนมีฐานะที่ดี เจ้าของกิจการ มากมาย ที่พวกเราคุ้นเคยคือ ก้าวหน้าไก่สด ท่านเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ต่อสังคม อุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน์มากมาย ตามที่พวกเรารู้จัก โดยที่ท่านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เช่น ห้องประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรีนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่านได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาท) เป็นต้น

ท่านสุนีย์ ตริยางกูรศรี ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด ที่ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี และได้ ขยายโรงงานมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 7 แห่ง พนักงาน 2,800 คน มีกำลังการผลิต 60,000 ตัวต่อวัน ปัจจุบันเน้นไก่ปรุงสุกเพื่อส่งออก และไก่สดแช่แข็งขายในประเทศ โดยมียอดส่งออกต่อปีกว่า 3,000 ล้านบาท มีตลาดหลักคือยุโรป และญี่ปุ่น ส่วนยอดขายภายในประเทศประเทศกว่า 600 ล้านบาท หรือประมาณ 20-30% ของยอดส่งออก
นอกจากบริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าและ ก้าวหน้าไก่สดแล้ว ยังมีบริษัทในเครืออีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นโรงงานสกัดน้ำมันรำข้าว กำลัง การผลิตด 45,000 ตัน/ปี สร้างรายได้ให้แก่บริษัทปีละประมาณ 300 ล้านบาท, บริษัท ก้าวหน้าฟู้ด จำกัด เป็นโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป กำลังการผลิตกว่า 1,000 ตัน/ปี มียอดขายปีละ 40 ล้านบาท, บริษัท ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งมีกำลังขนส่ง 100 คัน

...ปัจจุบัน กลุมธุรกิจ ก้าวหน้า ได้ ขยายธุรกิจ ที่ กระหึ่ม และเป็นหน้าตา ให้กับชาวอุบล คือ โครงการ สุนีย์ ทาวน์เวอร์ คอมเพล็กซ์ครบวงจร ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ โรงแรม พุ่งเป้าศูนย์กลางการประชุมใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ โดย สุนีย์ ทาวเวอร์ เป็นคอมเพล็กซ์สูง 12 ชั้น สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 15 ไร่ อยู่ในใจกลางเมืองอุบลราชธานี เริ่มเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ภายใต้งบลงทุน กว่า 1,400 ล้านบาท ภายในโครงการมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 100,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า ซิตี้ มอลล์ พื้นที่ 70,000 ตารางเมตร โรงแรมจำนวน 218 ห้องราคาห้องพัก 1,500 - 4,000 บาทต่อคืน ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่กว่า 2,600 ตร.ม. สามารถรองรับผู้ประชุมได้กว่า 4,000 คน, ศูนย์การเรียนรู้ สปา สวนน้ำ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม ที่ทันสมัย

นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี มีผลงานเพื่อส่วนรวมและสังคม มากมายแค่ไหน ผมไม่สามารถบรรยายได้หมด รวมความแล้ว ท่านได้รับเกียรติยศ เกียรติคุณมากมาย อาทิ

...ในปี พ.ศ. 2547 คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรีท่านได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับ ที่คนที่พวกเรารู้จักทั่วประเทศหลายท่าน อาทิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายสมัคร สุนทรเวช นายสราวุธ วัชรพล นายอานันท์ ปันยารชุน นายแก้วขวัญ วัชโรทัย นายขวัญแก้ววัชโรทัย นายชาตรี โสภณพานิช นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายสุวิทย์ คุณกิตติ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เคยได้รับ เป็นต้น

...ในปี พ.ศ. 2548 คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรีท่านได้รับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

...ในปี พ.ศ. 2549 คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรีท่านได้รับ รางวัลพระธาตุ นาดูนทองคำประเภทบุคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบัน ท่านยังดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นต้น

.... ด้วยการบริหารงานที่ดี และการเอาใจใส่นักเรียนที่ดี ของ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ในภาพรวม ซึ่ง ได้มาตรฐานการศึกษา ถูกจัดอันดับ ลำดับที่ ๑๓ ของประเทสไทย และ ปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือก เป็นหนึ่งในหลายๆดรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World Class Standard School )

... ความประทับใจ ที่ โรงเรียนอื่นๆ น่าจะ นำไปเป็นตัวอย่างได้ ... คือการรักษาความสะอาด ในโรงเรียน และรอบรอบๆโรงเรียน โดยเฉพาะ ห้องน้ำ ใน อาคาร หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี สะอาดตลอดเวลา ตลอดวัน ที่ผม เข้าร่วมประชุม ทั้งๆ ที่มีผู้มาใช้ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย กว่า สองพันคน ซึ่ง ปกติ ห้องน้ำโรงเรียน ที่พวกเราคุ้นเคยคือ ส่วนมาก เข้าไปทำธุระ ต้องบีบจมูก ... แต่ที่นี่ สะอาดดีมาก ขอชื่นชมครับ...

... ที่ห้อง EP คุณครู นงนุช แหวนวงษ์ ครูที่ปรึกษา ห้อง ม.๓/๑๖ โครงการ EP โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ดีมาก มั่นใจ และเชื่อมั่นว่า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คุณครู นงนุช แหวนวงษ์ และทีมงานคุณครูที่เกี่ยวข้อง จะสามารถให้การอบรม ลูกๆ พวกเรา ให้เป็นเด็กที่ดีได้ สมดังความมุ่งหมายของผู้ปกครองทุกคนต่อไป

... ครั้งก่อนผมประทับใจ ในตัว ลูกชายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง มาก ที่ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ในการเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมี ตำแหน่งหัวหน้าห้อง เป็นบทพิสูจน์ ว่าสามารถ ทำหน้าที่ได้ดี .... ทั้งการประสานงานกับคุณครู และการทำงานที่ต้องดูแลและช่วยเหลือเพื่อนๆในห้อง ให้สามารถ ร่วมเรียน ร่วมเล่นด้วยกันได้ อย่างมีความสุข เห็นการจัดห้องเรียนที่สะอาด เป็นระเบียบดีมาก คุณครู ให้ หัวหน้าห้อง ได้ รายงานถึง ความประพฤติ ของเพื่อนๆ ในห้อง ให้ผู้ปกครองแต่ละคนฟัง... ลูกชายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ได้กล่าวถึง คุณงามความดี ของเพื่อนๆ และช่วยเหลือคุณครูได้ดีมาก...

มาครั้งนี้ ความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ และมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้น ในตัวของลูกชาย ที่ได้รับ ประสบการณ์ที่ดีจาก เพื่อนๆ และคุณครูของพวกเขา ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี แห่งนี้

... เรียนรู้ ประวัติและผลงานการทำความดีท่านสุนีย์ ตริยางกูรศรี เพิ่มเติมได้ที่ http://ptjsw.blogspot.com/2010/11/blog-post_1561.html …..

No comments:

Post a Comment