11/3/10

สวนหย่อมร่วมใจจะสวยที่สุด ๕ ธค.๕๓ณ สสอ.คำเขื่อนแก้ว


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553: สวนหย่อมร่วมใจจะสวยที่สุด ๕ ธค.๕๓ณ สสอ.คำเขื่อนแก้ว: ภาคบ่าย ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ประชุม คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธานการประชุมโดย นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในฐานะประธาน คปสอ.คำเขื่อนแก้ว โดยมี นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะ จาก โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมประชุมโดยพร้ออมเพรียงกัน ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง และ หัวหน้างานใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทุกคน เข้าร่วมประชุม
วาระที่สำคัญ ประกอบด้วย เรื่องที่ ๑. การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่องที่ ๒. แนวทางการบริหารงานงบประมาณ เครือข่ายบริการสุขภาพคำเขื่อนแก้ว
เรื่องที่ ๓. การเตรียมความพร้อม สำหรับ รองรับ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย
เรื่องที่ ๔. การบริหารงานโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก
หลังจากเลิกประชุม พวกเราร่วมให้กำลังใจ นายสมร พลทิพย์ นายอรรถพล แสงนวน พนักงานบริการทั่วไป สสอ.คำเขื่อนแก้ว
ที่ร่วมกันดูแล สวนหย่อมหน้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ของเราด้วยดีเสมอมา วันนี้ ได้ ไม้ดอกมาประดับเพิ่มเติม ซึ่ง นายศุภสิทธิ์ ตั้งจิต หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนสสอ.คำเขื่อนแก้ว ได้ไปคัดสรรต้นไม้ และอำนวยการจัดวางในตำแหน่ง ที่เหมาะสมด้วยตนเอง มีทีมงานพวกเราหลายท่าน ให้กำลังใจโดยใกล้ชิด .. คาดหมายว่า หากไม้ดอกของเรา ออกดอกบานสะพรั่ง คงจะสวยงามมาก.. นายวิทยา เพชรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ครบรอบวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ให้เป็นช่วงที่สวนหย่อมของเรา สวยงามมากที่สุด ฉะนั้น ในช่วง นั้น ขอเชิญผู้สนใจ มาร่วม เยี่ยมชม และบันทึกภาพ ไว้เป็นที่ระลึกต่อไปนะครับ... ทุกครั้ง ที่ กล่าวถึงสวนหย่อมแห่งนี้ ผมต้อง ขอบพระคุณ ท่าน ประพนธ์ โตจำเริญ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว และ ท่านศักดา เศิกศิริ หัวหน้าหมวดการทางคำเขื่อนแก้ว ที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนในการสร้างสวนหย่อมร่วมใจอันสวยงามของเรานี้...

No comments:

Post a Comment