7/7/10

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553: แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ...
...ประสาน และ เตรียมเอกสาร ข้อมูล ประกอบการประชุมประจำเดือน ในวันพรุ่งนี้ ...
ประสานรายละเอียดประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เขต ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๓ จากปัญหา รุ่นก่อนๆ ที่ผ่านมา รวมทั้ง
เรื่องการส่งเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าพาหนะ จึง ขอให้ จนท. รุ่นต่อไป ใช้เอกสาร แบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ ดังนี้
เช่น ตัวอย่าง
ส่วนราชการ สถานีอนามัยย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่ ยส. ๐๓๒๗.๑/๓/๑๙๔ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
…………………………………………………………………………………………………………
เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ข้าพเจ้า นางอุศมา นามแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าสถานีอนามัยย่อ) ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. นางจิราภรณ์ ขอสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางทานตะวัน สว่างวงศ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางอุทัยวรรณ สุภี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

ขออนุมัติไปราชการที่ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอข.) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่อง อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เขต ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยพาหนะรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๑๒ ยโสธร โดยให้ นางสาวอุทัยวรรณ สุภี เป็นพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และค่าใช้จ่ายเบิกจากหน่วยงานผู้จัดอบรม ในการไปราชการครั้งนี้ ขอมอบหมายงานให้กับ นายอาณัติ ศรีเธาว์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ
( นางอุศมา นามแก้ว )
หัวหน้าสถานีอนามัยย่อ
เห็นควรอนุมัติ
ลงชื่อ
( นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง )
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ
(นายวิทยา เพชรรัตน์)
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่ 4 กรกฎาคม 2553: พาครอบครัว มี ภรรยา คุณอริยวรรณ จันทร์สว่าง ลูกชายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ไป รับ พี่เพียร รับประทานอาหารเที่ยงที่ กอแก้ว อุบล เพื่อให้กำลังใจ ลูก ที่ อ่านหนังสือมาหลายวัน เมื่อวานนี้สอบ GAT PAT เสร็จ

No comments:

Post a Comment