7/15/10

โรงพยาบาล 3 ดี ดีดีดี มีดี และสัญลักษณ์ 3ยิ้ม

นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี2555ล่าสุด_รพ.สต.ดี๊ดี..ที่นี่ครับ

http://ptjsw.blogspot.com/2012/03/551000-1000-1000.html

นโยบายการพัฒนา รพ.สต. หรือ นโยบาย รพ.สต.


วันที่ 14 กรกฎาคม 2553: โรงพยาบาล 3 ดี ดีดีดี มีดี และสัญลักษณ์ 3ยิ้ม ...
ภาคบ่าย ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมประชุม รับ นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 13 และ คณะ การตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม บั้งไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ต้อนรับคณะกรรมการ โดย นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำเสนอผลงานโดย ภก.องอาจ แสนศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นการติดตามงานปกติและงานนโยบาย ส่วน นโยบายเร่งด่วนที่ ให้ดำเนินการในช่วงนี้เป็นพิเศษ คือ เรื่องที่ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเกณฑ์ รวมทั้ง การติดตั้งป้าย ตามแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ด้วย
เรื่องที่ ๒. โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S) เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม เน้นการปฏิบัติงาน ให้ ดีดีดี หรือ 3 ดี ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ส่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และ สถานีอนามัย
นั้น หาก แต่ละอำเภอ จะดำเนินการ ก็สามารถทำได้ แต่ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ รูปแบบเดียวกัน ประกอบด้วย สัญลักษณ์ 3 ดี ข้อความชื่อ โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S 3ดี ดีดีดี) เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม
คือ 3 ดี ประกอบด้วย บรรยากาศดี Structure การบริการดี Service และ ระบบการบริหารดี System
การทาสีอาคารด่านหน้า และชุดสำหรับพนักงานต้อนรับ ให้เป็นแบบเดียวกัน ซึ่ง ประกอบด้วยสี สามสี หลักคือ สี ฟ้า และสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำกระทรวงสาธารณสุข และสีส้ม
แต่ละสี มีความหมายดังนี้
สีฟ้า หมายถึง มิตรภาพ Friendly
สีเขียว หมายถึง ความสดและใหม่ Fresh and new
สีส้ม หมายถึง ความทันสมัย และ ความกระตือรือร้น Modern and Enthusiasm
ส่วน รอยยิ้ม 3 สี หรือ 3 ยิ้ม นั้น มี นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 13ท่านให้ ชื่อเรียกแต่ละรอยยิ้มว่า ยิ้มทันสมัย ยิ้มสดใส และ ยิ้มสร้างสรรค์
ซึ่ง มีผู้คิดค้น และออกแบบใช้ใน โอกาสต่างๆมากมาย อาทิ เป็น เครื่อง ปรับอากาศมือถือ(พัด)
เป็น ธง ญี่ปุ่น เป็น เสื้อ และ เป็น สติ๊กเกอร์ ติดรถยนตื เป็นต้น ...ตามแบบที่นำเสนอดังนี้

No comments:

Post a Comment