9/23/16

1กย.2559 ยินดีกับ อ.เบ๊นซ์ ธนาฒย์ บรรจุ ณ มหาวิทยาลัยบ้านจอมบึง ราชบุรี

1กย.2559 ยินดีกับ อ.เบ๊นซ์ ธนาฒย์ บรรจุ ณ มหาวิทยาลัยบ้านจอมบึง ราชบุรี 
วันที่1กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  และคณะสำนักงานสาธารณศุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
ร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์เบนซ์ นายธนาฒย์ อามาตย์มุลตรี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สถานีอนามัยบ้านดงแคนใหญ่ ปัจจุบันปฏิบัติงาน  ณ สถานีอนามัยบ้าน เหล่าไฮ ขอลาออกเพื่อไป
รับการจ้างเป็นอาจารย์ประจำ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
ขอจงประสบแต่ความสุข และ เจริญก้าวหน้า ในหน้าราชการยิ่งๆขึ้นไปครับ 

No comments:

Post a Comment