9/27/16

20-21กย.2559ทีมงาน SRRT อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร_we are Ready

20-21กย.2559ทีมงาน SRRT อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร_we are Ready
วันที 20-21 กันยายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ชื่นชมและประทับใจ
ทีมงาน ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในกิจกรรม การเตรียมความพร้อม และเชิญภาคี เครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์


 สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
( ภาพเป็นข่าว)
            ทั้งนี้ จากการที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ใช้กระบวนการ ๕ ๕ ๕ ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในพื้นที่
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐ โดยบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชาชน ที่เหมาะสมกับพื้นที่ นั้น ส่งผลให้สำนักระบาดวิทยา
กรมควบควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกให้ อำเภอคำเขื่อนแก้วเข้ารับการประเมิน มาตรฐาน
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(Surveillance and Rapid Response Team:SRRT) ระดับดีเยี่ยม

ในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

No comments:

Post a Comment