9/23/16

5กย.2559ประชุมเดือนกันยายน ณ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

5กย.2559ประชุมเดือนกันยายน ณ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่5กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ  เข้าร่วมประชุมบุคลากรในสังกัด
ประจำเดือน กันยายน 2559  ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประธานการประชุม โดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ขอแสดงความยินดี และขอบพระคุณ เนื่องใน การทำบุญ ครบรอบวันคล้ายวันเกิด  เป็นเจ้าภาพอาหารว่าง
ของ บุคลากร ในสังกัด ทั้ง 5 คน ประจำเดือนนี้ ครับ
            สรุป สาระสำคัญ
สรุป จากเวที DHML 3 ร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ เป็น วัฏจักร การพัฒนาต่อเนื่อง ไม่จบสิ้น
            District Health Management Learning: DHML
หลักการง่ายๆ เพียงนำสิ่งที่ตนเอง ภาคภูมิใจ ร่วมกันมา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกัน ภายใต้คำแนะนำ Coaching ช่วยดำเนินการ
ของผู้รู้ ฝ่ายวิชาการ สถาบันการศึกษา เรื่องเหล่านั้น จะซ้ำกันก็ได้ ที่เราภาคภูมิใจ
เป้าหมาย หรือ ปลายทาง  ของ DHML คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ให้หัวหน้างานร่วมกับทีมงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เตรียมข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนงาน ประจำปี 2560 ได้ต่อไป
ข้อสั่งการ ผอ.รพ.สต.ทุกคน เข้าประชุม ตรงเวลา
ผู้ที่เขียนขอย้าย ให้ประชุม ที่ห้อง สาธารณสุขอำเภอ เวลา 14.00 น.
พกส. อัตราทดแทน 3 สสจ.ยส.จะ ประชุมสิ้นเดือนนี้
การเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 ส่วนที่ขอปรับแผน ให้ดำเนินการจดซื้อได้
การบริการประชาชน ให้มีป้ายแสดงชื่อ สกุล ผู้ให้บริการ
            การแต่งกาย ตามระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตัวอย่างที่ดี ที่ ส่งภาพมาแล้ว เช่น
ทีม แคนน้อย เพื่อทราบ ได้รับ เอกสารพัฒนาบุคลากรแล้ว ครับ
และ ให้ ส่ง file เข้า ptjsw@hotmail.com ด้วยนะครับ

แจ้ง นโยบาย วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข Vision เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ Mission พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน  
เป้าประสงค์ Intention(Goal) ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ Strategy กำหนด 4 Excellence Strategies หรือ 4 ดี
ค่านิยม (Core Value) และ แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย MOPH
ค่านิยมองค์กร (core value): MOPH
M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม
         มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ)
O: Originality สร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ
                        เปิดใจกว้างรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วย วิธีสร้างสรรค์
                        ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน
รายละเอียดตามเอกสารตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น  ...

                        ซึ่ง จาก group line มี ผู้ที่ประพันธ์  ค่านิยม (Core Value) ไว้เป็นบทกลอน ที่ประทับใจ คือ
นพ.พิเชษฐ์ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความว่า
                        Mastery            มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
                        Originality         ผู้สร้าง ทางสดใส
                        People               จัดวาง ไว้กลางใจ
                        Humility            น้อมให้ ไหว้ ถ่อมตน  ( ต้นฉบับของท่าน คือ น้อมให้ ได้ ถ่อมตน)

                        ในเวทีนี้ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   เน้นย้ำความสำคัญของ ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน หรือ 4 Excellence Strategies หรือ 4 ดี
ซึ่ง คือ 4 Excellence Strategies ที่จะนำองค์กรหรือกระทรวงสาธารณสุขไปข้างหน้า หรือ ความเป็นเลิศ
4 ด้าน (4 Excellences)
ที่ 1. ประการแรกที่สำคัญที่สุดคือ  คือ 1) Prevention Promotion and Protection : P&P Excellence เน้นในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของทุกกลุ่มวัย ซึ่ง ผู้ที่มีส่วนให้เกิด Excellence นี้ได้ดีที่สุดคือ พวกเราที่ทำงาน
ในระดับ ตำบล อำเภอ
ดี ประการที่สอง คือ 2) Service Excellence เน้นการบริการที่เป็นเลิศ  
ดี ประการที่สาม คือ 3) People Excellence คนของเราต้องเป็นเลิศ ซึ่ง ข้อนี้หากคนเป็นเลิศ ก็จะส่งผลต่อ 3 ดี ที่เหลือ ให้เป็นเลิศได้ เสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
และ ดีประการที่สี่ 4) Governance Excellence ก็คือ บริหารจัดการที่เป็นเลิศ

เหตุการณ์ ทั่วไป สิ่งดีดี อื่นๆ วันนี้
เปิดใช้ website ใหม่ และ ระบบรับ ส่งหนังสือ e-office
ผู้ดูแลระบบ โดย นายสุนทร วิริยะพันธ์ แจ้งความก้าวหน้า
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เปิดใช้งาน ระบบรับ ส่งหนังสือ e-office ตามด้านบน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เปิดใช้ website ใหม่ ป้องกันการโจมตี จาก ไวรัสคอมพิวเตอร์
อภิญญา : คณะกรรมการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ณ โรงเรียน มะพริกตู่โพนสิม
อุทัยวรรณ : ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 ยโสธร

No comments:

Post a Comment