9/23/16

6กย.2559ยโสธร มอบนโยบายการบริหารงานบุคคล สาธารณสุขยโสธรทั้งจังหวัดรับทราบร่วมกัน

6กย.2559ยโสธร มอบนโยบายการบริหารงานบุคคล สาธารณสุขยโสธรทั้งจังหวัดรับทราบร่วมกัน
วันที่6กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมประชุม การติดตามนโยบายเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
ประธาน โดย นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
            เนื้อหาหลักประกอบด้วย การมอบนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อการดำเนินงาน
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกคน  ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
เวลา ประมาณ 15.08 น. ฝนตกหนัก  เพียง 29 นาที มีน้ำรอการระบาย ที่ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกิจกรรมการทำความดี อื่นๆ ของ คนคำเขื่อนแก้ว .. (รายละเอียดตามภาพเป็นข่าว)

No comments:

Post a Comment