9/23/16

2กย.2559สิ่งดีๆวันนี้ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

2กย.2559สิ่งดีๆวันนี้ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่2กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ

กำหนดการ งาน ประจำเดือน กันยายน 2559
กิจกรรมการทำความดี อื่นๆ ของ คนคำเขื่อนแก้ว .. (รายละเอียดตามภาพเป็นข่าว)กำหนดการ งาน ประจำเดือน กันยายน 2559
                    วันที่  6 กย.59 ประชุม การติดตามนโยบายเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๙ และการมอบนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อการดำเนินงาน ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกคน
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
            6 กย.59 นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นนพ.สสจ.ยส.เชิญ สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  ผอ.รพ.สต.ทุกคน ประชุมงานนโยบายเร่งด่วน ณ สสจ.ยโสธร เวลา 08.39 น.(ตรงเวลา) แต่งกาย ฟ้า ขาว
วันที่  6-8 กย.59 ประชุม งานยาเสพติด โรงแรม เจพี  นายพันธุ์ทอง หน.ส่วน ภาคี ศป.สอ. และผู้รับผิดชอบงาน ยสต.รพ.สต. 
                   วันที่ 7 กย.59 ประชุม ODOD  นายสุนทร ณ สสจ.ยส.
วันที่  9 กย.59  สาธารณสุขอำเภอ นาย ศุภสิทธิ์ และ ประธาน อสม. อำเภอ รวม 3 คน  ประชุม 3 ล้าน เลิกบุหรี่ อสม.1ชวน 3 คน ณ สสจ.ยส.

เปิดแล้ว...Group line ..ภารกิจงาน สาสุขคำเขื่อนแก้ว
                   ขอความร่วมมือ เชิญ สมาชิกใน รพ.สต.ของท่าน เข้าร่วมกลุ่ม line ภารกิจงาน สาสุขคำเขื่อนแก้ว
เพื่อการประสานงานร่วมกันต่อไป
                   โดย ขออนุญาต กำหนด กติกาเบื้องต้น จาก ข้อเสนอ ของสมาชิกดังนี้
1.    ใช้เพื่อแจ้ง ส่ง งาน เป็นหลัก
2.    ส่วนการเสวนา สื่อสาร อื่นๆ แนะนำให้ใช้ห้อง สาสุขคำเขื่อนแก้ว ครับ

10:33 Chairat Jannet BAAC ประชาสัมพันธ์ จาก ธ.ก.ส ครับ โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ไร่ละพันบาท
11:07 แพทย์ สุพรรณี ทองหิน สตื๊กเกอร์
12:32 srithatsanee วันที่ ๒ ก.ย.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นอภ.คำเขื่อนแก้ว เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กำนัน ผญบ.ฯลฯ  ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้เข้าประชุม ๔๑๕ คน 
14:52 srithatsanee วันที่ ๒ ก.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ท่าน ผจก. ธ.ก.ส. สาขาคำเขื่อนแก้ว (นายชัยรัตน์ จั่นเนตร) ได้สนับสนุนน้ำดื่มโลโก้ ธ.ก.ส. จำนวน ๕๐ โหล ให้นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อใช้ในการประชุมประจำเดือน  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

No comments:

Post a Comment