9/27/16

19 กย.2559เครือข่ายงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

19 กย.2559เครือข่ายงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
                   วันที่ 19 กันยายน 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ทำหน้าที่ผู้ประสานการจัด
ประชุมพัฒนาเครือข่าย งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามโครงการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   ประธานในงาน โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
มีภาคีเครือข่าย งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมประชุม กว่า 60 คน
วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  โดย นางนิภาภรณ์ ภาคพรหม นางพิสมัย รัตนเดช และ คณะ
ร่วมกับวิทยากรจาก อำเภอคำเขื่อนแก้ว  อาทิเช่น นางสนิท สัสสี นางสถาพร พันพิพัฒน์ นางเยาเรศ บุญรัตนสุทโธ เป็นต้น
                   นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประชารัฐ คือการบูรณาการที่ดี ด้วยประกอบด้วย
                   ( อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา)
นายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
                   สถานการณ์ทั่วไป อำเภอคำเขื่อนแก้ว สภาพทั่วไป ไม่รุนแรง
                        ผู้ค้า มีบ้างรายย่อย
                        พื้นที่ มีปัญหา มาก ปานกลาง 10 ตำบล
                        ไม่มีปัญหา 3 ตำบล คือ ตำบลนาคำ ตำบลเหล่าไฮ ตำบลแคนน้อย
โครงการที่ภาคภูมิใจ
 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประชารัฐร่วมใจ ราษฎร์ รัฐ มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด บ้านพรพูลสุข หมู่ 5 ตำบลดงเจริญ
                   ดำเนินงาน 9 ขั้นตอน ในหมู่บ้าน ประสบผลสำเร็จด้วยดี
การจัดระเบียบสังคม
การตั้งด่านชุมชน
การตรวจสถานประกอบการ สถานบันเทิง
การปราบปราม
การบำบัดระบบสมัครใจ
การค้นหา ผู้เสพ ผู้ติด ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากการประชาคมหมู่บ้านโดยทางลับ
มีคณะทำงาน ออกพูดคุย แนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษา
OFI ผู้นำ และ ประชาชน ยังมีความเกรงกลัว ต่อขบวนการ ยาเสพติด
พ.ต.ท.ธนะพงษ์ ทองคำ  รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว
ด้านการปราบปราม
                   ปิดล้อม ตรวจค้น
                   สืบสวน จับกุม ในฐานข้อหา 5 ข้อหาหลัก ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย
วิธีการคือ สืบสวนขายาผล จากผู้เสพ
                   การตั้งด่านจับกุม
                   การจัดระเบียบสังคม ตามสถานประกอบการ โรงงาน โรงเรียน และอื่นๆ
                   การให้ความรู้ ตามโครงการ ครู DARE
OFI หากทุกภาคส่วนร่วมกันด้วยดี สภาพปัญหาของเราคงจะหมดไปได้
                   ย่อมาจาก Drug แปลว่า ยาเสพติด”A ย่อมาจาก Abuse แปลว่า ใช้ในทางที่ผิด” R ย่อมาจาก Resistance แปลว่า การต่อต้านขัดขืน” 
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (Drug Abuse Resistance Education) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่าโครงการแดร์ (D.A.R.E.) เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คิดค้นหลักสูตรขึ้นเพื่อสอนนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องแวะกับยาเสพติด แก๊งก๊วน และพฤติกรรมแห่งความรุนแรงที่เกิดจากแรงกดดันที่มาจากการชักชวนของเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้น
นายโสรจ สำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
                   อำเภอ คำเขื่อนแก้ว มีผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 2,000 คน ประมาณ ตำบล ละ 150 คน
                   ความต้องการบาบ้า 100,000 เม็ด เงินหมุน ในอำเภอ 2,000,000 ต่อเดือน
ปัญหา ขบวนการค้ายาเสพติด สามารถคุกคาม หรือ มีอิทธิพล บ่มขู่การดำเนินงานในพื้นที่ ได้
ข้อเสนอ การำดำเนินงานในพื้นที่ให้เข้มข้น ในกลุ่มเป้าหมายหลัก 2,000 คน
นายสมพงษ์ แสงกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม
                   ความภาคภูมิใจ ได้ให้ความร่วมมือ ด้วยดี กับทางอำเภอ และการดำเนินงานในพื้นที่
                   จนส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตร จาก
นางสุวรรณี พุดตานดง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
                   หาก ผู้นำทุกระดับ ทั้ง ท้องที่ ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือกัน กับ ผู้ปกครอง
ก็จะเป็นการป้องกัน แก้ปัญหา ได้ดีที่สุด เพราะ ครอบครัว คอ เกราะป้องกันที่ดีที่สุด
นางปุณยวีร์ มาลัย วัฒนธรรมคำเขื่อนแก้ว
                    ยืนยันและให้การสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตามนโยบายการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
                   ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติมาด้วยดีอย่างยาวนาน
นางเยาวเรศ บุญรัตนสุทโธ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
                   ขอบคุณและประทับใจ การสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตามนโยบายการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
                   ตำรวจ ได้รับความร่วมมือด้วยดี
นายประกาย จักษุกรรฐ ตัวแทน อสม. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   อสม.พร้อมให้ การสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตามนโยบายการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
                   ตามบทบาท หน้าที่ ด้วยดี
นายสุกล กิจเกียรติ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย
                   ประทับใจการทำงานเครือข่ายที่ดี ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว
แต่มีข้อฝากคือ จากบทกวี สอน สุดสาคร คือ คติสอนใจที่ดี ในการปฏิบัติงานยาเสพติด  
.. แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันสุดลึกล้ำเหลือกำหนด

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน … 

No comments:

Post a Comment