9/27/16

28 กย.2559 สาสุขยโสธรมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 21คน ปี 2559

28 กย.2559 สาสุขยโสธรมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 21คน ปี 2559
                   วันที่ 28 กันยายน 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมงาน แสดงมุทิตาจิต และงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม The Green Park จังหวัดยโสธร  เริ่ม 18.09 น.
ในปีนี้ มีผู้เกษียณ อายุราชการ จำนวน 21 คน อาทิเช่น
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ภก.องอาจ แสนศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นางเยาวดี ชาญศิลป์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นายสุชาติ ไชยสัจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นางทัศนีย์ บุญล้น หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นายศุภเกียรติ บุญทศ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย
นางป้อมเพชร สืบสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปือย
นายประสิทธิ์ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนกลอย
นางจิรภา ไชยวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้องข่า
นายประเสริฐ รัตนปัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นายไพฑูรย์ สลับศรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นางจันทร์เพ็ญ เรียบผา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สังกัด โรงพยาบาล ยโสธร
นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยโสธร
นพ.ณรงค์วิทย์ ตริสกุล นายแพทย์ โรงพยาบาล ยโสธร
นางประชุมสุข โคตรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยโสธร ฝ่ายการพยาบาล
นายสุริยะ คูสิริวิเชียร นายแพทย์ โรงพยาบาล ยโสธร
นางนงเยาว์ เสนาคุณ
นางทวีพร ครุสันธ์
นางปิยวดี พุทธวรรณ
นางนิภาพร เพชรภักดี
นางนารี วิเศษรัตน์
No comments:

Post a Comment