9/23/16

6-8กย.2559ยโสธรสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานยาเสพติด อ.คำเขื่อนแก้ว เต็มทีม เต็มที่

6-8กย.2559ยโสธรสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานยาเสพติด อ.คำเขื่อนแก้ว เต็มทีม เต็มที่
วันที่6กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะทีมงานผู้ปฏิบัติ งานยาเสพติด อำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนและบูรณาการ การดำเนินงานยาเสพติด จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัลด์
            ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีสะท้อน ผลการดำเนินงาน และเป็นเวที แลกเปลี่ยน การพัฒนางาน การบูรณาการการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดยโสธร            นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว มอบหมายให้ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ดังนี้
หัวหน้าส่วนราชการ ๒ คน (สัสดีอำเภอ และวัฒนธรรมอำเภอ คำเขื่อนแก้ว)

ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว ฝ่ายความมั่นคง ๑ คน
 รองผู้กำกับการ และหรือ สารวัตร ผู้รับผิดชอบ จาก สภ.คำเขื่อนแก้ว ๒ คน
รองผู้อำนวยการ หรือ ครู ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน ละ ๑ คน
จาก โรงเรียน กู่จานวิทยาคม โรงเรียน คำเขื่อนแก้ว ชนูปถัมภ์ โรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียน โพนทันเจริญวิทย์ โรงเรียน บ้านนาหลู่เหล่าตองหนองเทา โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๘
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
รวม ทีมอำเภอ คำเขื่อนแก้ว จำนวน คน 

No comments:

Post a Comment