9/23/16

9กย59 ยโสธร เริ่มแล้ว..3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

9กย59 ยโสธร เริ่มแล้ว..3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
วันที่9กันยายน2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วม การประชุมเสริมสร้างความร่วมมือภาคเครือข่ายสนับสนุน โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” วันที่ 9 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  


รายละเอียด ตาม คำกล่าวรายงาน ของ
นายวิระมิตร  บุญโถน ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  สาขาจังหวัดยโสธร ดังนี้ 
เรียน     นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประธานในพิธี 
               กระผม ในนามของเครือข่ายหมออนามัย ประกอบด้วย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยสมาคมหมออนามัย และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ขอขอบพระคุณ ท่านประธาน เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันนี้ กระผมขอนำเรียนความเป็นมา พอสังเขป ดังนี้
              การบริโภคยาสูบส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคยาสูบและผู้ที่ได้รับสัมผัส ควันบุหรี่ส่งผลต่อผู้ที่สูบและผู้ที่สัมผัส ทำให้เกิดอาการป่วยเป็นโรคและเสียชีวิตในเวลาต่อมา องค์การอนามัยโลกได้ตั้งเป้าหมายในการลดการสูบบุหรี่ในปี 2568 ให้ลดลง ร้อยละ 30  และจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ปี 2558ในประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 11.7 ล้านคน และจากการศึกษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่ใน
ปี
2552 ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย พบว่า มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไป 50,710 คน หรือ ประมาณร้อยละ 12 ของการตายทั้งหมด ซึ่งโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายหลักของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ รองลงมาคือโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็งอื่นๆ ตามลำดับ และ จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 52.2 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ GDP โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี้คิดเป็นร้อยละ 13 ของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทั้งหมด  และร้อยละ 73 ของงบประมาณทางด้านสาธารณสุข
                เครือข่ายบริการสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  (อสม.) ในการดำเนินงานในทุกด้าน เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ ได้เกิดการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ในประเทศไทยให้เกิดความต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิต ให้ได้จำนวน 3 ล้านคนในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 -2561) เป้าหมายยโสธร ปีละ 10,000 คน ซึ่งหากมีการดำเนินการโดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ กระจายข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ต่อตนเอง ครอบครัวและคนอื่น ๆ ในสังคม ก่อให้เกิดการจัดกิจกรรมรักษ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และเชิญชวนให้คนสูบบุหรี่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายหมออนามัยและ อสม. ที่มีอยู่แล้วในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ น่าที่จะส่งผลให้สามารถลดอัตราการเจ็บป่วย และการสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเกิดจากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ตลอดจนเกิดกลุ่มสร้างสุขภาพ ที่จะดำเนินการได้เองในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนของ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และในปี 2559 นี้ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 89 พรรษาการที่ประชาชนในชาติและผู้สูบบุหรี่  จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมสำคัญอันถือเป็นคุณงามความดี ถวายแด่องค์ในหลวง ฯ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและลดความสูญเสียจากพิษภัยบุหรี่ของคนในชาติแล้ว ยังนับเป็นการถวายความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส ที่พระเจ้าอยู่หัว ฯ มีพระชนมายุ ครบ90 พรรษา ในปี 2560  โดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และ มีการจัดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมรักษ์สุขภาพ อย่างต่อเนื่องจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดเพื่อให้เป็นพื้นที่รวมตัวกันทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  (เลิกเหล้า) เลิกบุหรี่ ทั่วประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               ผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน   ประกอบด้วย ตัวแทนจากเทศบาลเมืองยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ   ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 90 คน

              บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ ท่านประธาน ให้เกียรติ
กล่าวเปิดการประชุม
โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”ร่วมลงนามในตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชัน จังหวัดยโสธรและเรียนเชิญท่านมอบนโยบายในการทำงาน เพื่อเป็นเกียรติ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป... ขอกราบเรียนเชิญ

No comments:

Post a Comment