9/27/16

4 ตค.2559 Kick of 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

4 ตค.2559 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ภาพกิจกรรม ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม 


19 กย.2559 Kick of ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันอ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
                   วันที่ 19 กันยายน 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ทำหน้าที่ผู้ประสานการจัด ประชุมพัฒนาเครือข่าย งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามโครงการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   ประธานในงาน โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
มีภาคีเครือข่าย งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมประชุม กว่า 60 คน
ในเวทีนี้ มีกิจกรรม การชี้แจง การขับเคลื่อน  กิจกรรม ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ด้วย
No comments:

Post a Comment