8/10/11

ครม.ยิ่งลักษณ์1_ไม่สวยแต่ไม่ขี้เหร่


วันที่ 9 สิงหาคม 2554 : ครม.ยิ่งลักษณ์1_ไม่สวยแต่ไม่ขี้เหร่

ครม.ยิ่งลักษณ์1_ไม่สวยแต่ไม่ขี้เหร่

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ "ครม.ปู 1" แล้ว " ส่วนโจกแดงแห้วถ้วนหน้า

คณะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คณะรัฐมนตรีไทย คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 1 ครม.ยิ่งลักษณ์ 1 ครม.ปู 1 แล้วแต่จะเรียก

รวมแล้ว จำนวน 36 คน รวม นายกรัฐมนตรีด้วย รายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2554 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2554 แล้วนั้น บัดนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย

2. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์

5. นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การท่องเที่ยวและการกีฬา

6. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7. น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรมว.กลาโหม

9. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นรมว.คลัง

10. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรมช.คลัง

11. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นรมช.คลัง

12. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็นรมว.ต่างประเทศ

13. นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

14. นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นรมว.เกษตรและสหกรณ์

15. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์

16. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เป็นรมว.คมนาคม

17. พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก เป็นรมช.คมนาคม

18. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็นรมช.คมนาคม

19. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็นรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เป็นรมว.พลังงาน

22. นายภูมิ สาระผล เป็นรมช.พาณิชย์

23. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นรมช.พาณิชย์

24. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ เป็นรมช.มหาดไทย

25. นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็นรมช.มหาดไทย

26. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็นรมว.ยุติธรรม

27. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรมว.แรงงาน

28. นางสุกุมล คุณปลื้ม เป็นรมว.วัฒนธรรม

29. นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นรมว.ศึกษาธิการ

31. นางบุญรื่น ศรีธเรศ เป็นรมช.ศึกษาธิการ

32. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นรมช.ศึกษาธิการ

33. นายวิทยา บุรณศิริ เป็นรมว.สาธารณสุข

34. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น เป็นรมช.สาธารณสุข

35. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรมว.อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2554 เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

เป็นที่น่าสังเกตว่า บรรดาแกนนำคนเสื้อแดง ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 เลย แม้แค่คนเดียว โดยที่นายบัณฑูร สุภัควณิช จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีรายงานว่า ในการจัดโผครม.ครั้งนี้ ผู้ที่ตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายจริงๆ คือคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพ็ชร อดีตภริยาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งพิจารณาร่วมกับแกนนำสำคัญจริงๆเพียงไม่กี่ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีอยู่ด้วย แต่ไม่มีนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ขอบ คุณ ข้อมูล จาก http://thaiinsider.info/news2011/the-news/politics/13769-1-

สามาร ดู เปรียบเทียบ ข่าว ภาษาอังกฤษได้ จาก http://ptjsw.blogspot.com/2011/08/thai-cabinet-poo1yingluck-play-safe-no.html

No comments:

Post a Comment