11/29/16

11พย.2559 งบ UC ปี60_สปสช.เขต10อุบลชี้แจง ณ ลายทอง อุบลราชธานี(งบรายหัว3,109.87บาท)

11พย.2559 งบ UC ปี60_สปสช.เขต10อุบลชี้แจง ณ ลายทอง อุบลราชธานี(งบรายหัว3,109.87บาท)
            วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  และ คณะ จาก หน่วยงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม รับฟังการชี้แจง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ระดับ เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
            ประธานเปิดประชุม โดย นายสุรพล สายพันธุ์ ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10
อำนวยการจัดประชุม โดย นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี และคณะ
            จุดเน้นและประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 
สรุปความว่างบเหมาจ่ายรายหัวปี 2560 ที่ สปสช.จัดสรร 3,109.87 บาทต่อประชากรนั้น  แบ่งเป็น 8 รายการ ดังนี้
1.บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,137.58 บาท
2.บริการผู้ป่วยในทั่วไป 1,090.51 บาท
3.บริการกรณีเฉพาะ 315.98 บาท
4.บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 405.29 บาท
5.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 16.13 บาท
6.บริการแพทย์แผนไทย 10.77 บาท
7.ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 128.69 บาท และ
8.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 4.92 บาท
การจัดสรรงบ บัตรทอง ที่มีการปรับเปลี่ยนในปีนี้ อาทิ
มีการยกเลิกการจ่ายเงินล่วงหน้าให้หน่วยบริการ เนื่องจากมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่หน่วยบริการถูกเรียกเงินคืนกลับในภายหลัง นอกจากนี้
มีการจัดสรรงบฯแบบขั้นบันได โดยหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่กันดาร ประชากรน้อยแต่จำเป็นต้องมีหน่วยบริการจะได้รับการจัดสรรงบฯรายหัวมากกว่าปกติ
มีการกันเงินไว้ไม่เกิน 7,000 ล้านบาทสำหรับการปรับเกลี่ยแบบขั้นบันได ปัจจุบันมีรพ.สังกัดสธ.เข้าเกณฑ์นี้ 200 แห่งจากทั้งหมด 1,000 แห่ง และ

การบริหารจัดการค่าบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และป้องกันโรคนั้น ได้มีการกันเงินไว้ปรับเกลี่ยระดับประเทศ เขต จังหวัด จำนวนไม่เกิน 1,900 ล้านบาท  (โดยจัดสรรสู่ระดับพื้นที่ 1,600 และระดับประเทศ 300 ล้านบาท)เป็นต้นNo comments:

Post a Comment