11/30/16

รพ.สต.ทุกแห่งพร้อมให้การบำบัด บุหรี่ สุรา ยาเสพติด จ.ยโสธร ฝึกเข้มเทคนิคการให้คำปรึกษา BA BI

29-30พย.2559รพ.สต.ทุกแห่งพร้อมให้การบำบัด บุหรี่ สุรา ยาเสพติด จ.ยโสธร ฝึกเข้มเทคนิคการให้คำปรึกษา BA BI
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และ คณะ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
เข้ารับการฝึกประสบการณ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการให้คำปรึกษา สำหรับให้การบำบัด บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ  ณ ห้องประชุม โรงแรม เจพี ยโสธร
ประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประสานการจัดประชุม โดย นางประชุมพร กวีกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด และคณะ

 การประชุม 2 วันนี้ เน้นการฝึกปฏิบัติ 
1. การให้คำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice:BA) 5 ขั้นตอน
- เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบของการดื่มสุรา จนเกิดความตระหนักและมีแรงจูงใจในการที่จะลด ละ เลิก 
2. การช่วยเหลือแบบสั้น (Brief Intervention:BI) 10 ขั้นตอน เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักและมีแรงจูงใจในการที่จะลด ละ เลิกสุรา สามารถวางแผนลด ละ เลิก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มไปในทางที่ดี 

รายชื่อ ผู้ผ่านการอบรม จาก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว ประกอบด้วย

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment