11/17/16

7พย.2559พกส.ประชุม ณ สาธารณสุข อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

7พย.2559พกส.ประชุม ณ สาธารณสุข อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
                   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  
ประชุม พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ในสังกัด ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข อำเภอคำเขื่อนแก้ว
มติการประชุม
  1. รับทราบ ข้อเสนอ และ แนวทาง การปฏิบัติตาม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)
2.    รับทราบ คำสั่งการปรับค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งจะให้หน่วยบริการทุกแห่ง ตกเบิกให้กับ พกส.ทุกคนต่อไป  ทั้งนี้ ตามคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรที่ 114 / 2549  ลงวันที่  31 ตุลาคม 2559
เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ปรับเพิ่มค่าจ้างให้ถึงอัตราขั้นต่ำ)
  1. รับทราบและ ประสานการขอย้าย ของ พกส. ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
  2. แจ้ง พกส. นส.อภัสรา บุญชม เป็นตัวแทน เข้าประชุม งานแพทย์แผนไทย วันที่ 11 พย. 2559

 ขอบพระคุณ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ที่ร่วมกันเสนอแนะด้วยดี 

No comments:

Post a Comment