11/17/16

5พย.2559ไหว้พระเจ้าใหญ่ 109ปี งานกฐิณ วัดนาเวียง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

5พย.2559ไหว้พระเจ้าใหญ่ 109ปี งานกฐิณ วัดนาเวียง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
                   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วมงานบุญ  กิจกรรมทอด กฐิณสามัคคี ณ วัดนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร
                   ประธานสงฆ์ โดย ท่านพระครูเกษมคุณากร เจ้าคณะตำบลกู่จานและเจ้าอาวาสวัดนาเวียง
ประธาน ฝ่ายฆราวาส โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นำคณะจาก จังหวัดในสังกัด ทั้ง อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบล ศูนย์วิชาการต่างๆ เข้าร่วมงาน
นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำผู้บริหารและคณะทั้งจาก โรงพยาบาลยโสธร
และ หน่วยงานในสังกัด จากทุกอำเภอ เข้าร่วมงาน
นางเครือวัลย์ คนชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเวียง ทีมงาน อสม . ประชาชน
บ้านนาเวียง และบ้านใกล้เรือนเคียง ได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ไว้ด้วยดี  

กฐิณสามัคคี ณ วัดนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมงาน ได้ต่อยอดกองกฐิน ร่วมกัน หลายคณะ อาทิเช่น
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ และคณะ 10,000 บาท
นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้วและคณะ จำนวน 5,000 บาท
รวมเป็น เงินที่ทอดถวายวัดเป็นบริวารกองกฐิณวันนี้ทั้งหมด จำนวน 375,383 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
วัดนาเวียง มีพระเจ้าใหญ่ พุทธชินวาสน์บพิตร(ปัจจุบันอายุครบ 109 ปี) เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน
ทั้งจาก จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และ อื่นๆ
การทำบุญกฐิณร่วมกันวันนี้ เพื่อสร้าง ศาลาธรรมให้แล้วเสร็จ ต่อไป 
ขออำนาจคูณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดนาเวียง ในครั้งนี้ จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

อานิสงส์ผลบุญจากทุกท่านที่ร่วมในการทำบุญกุศล เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา นั้นยิ่งใหญ่นัก ผลบุญที่ได้รับประมาณค่ามิได้ ขออำนวยพรให้ทุกๆท่านจงประสบแต่ ความสุข ความเจริญ สืบไป
ขอบพระคุณ ภาพสวยๆ by banjob line 

No comments:

Post a Comment