11/30/16

25พย.2559 แคนน้อย นาแก นาหลู่ บกน้อย สุ่มประเมิน 3 เก็บ 3 โรค ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

25พย.2559 แคนน้อย นาแก นาหลู่ บกน้อย สุ่มประเมิน 3 เก็บ 3 โรค ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ อสม.(จากตำบลดงแคนใหญ่)
สุ่มประเมิน 3 เก็บ 3 โรค ณ พื้นที่ความรับผิดชอบ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขต อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้รับความร่วมมือด้วยดี จาก ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะทุกๆท่าน
วันนี้ ประกอบด้วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคนน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหลู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บกน้อยNo comments:

Post a Comment