11/29/16

14พย.2559คำเขื่อนแก้ว_เชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ปี 25ุ60

14พย.2559คำเขื่อนแก้ว_เชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ปี 2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำ ปี 2560 ที่ได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณ ในเวที การประชุม ประจำเดือน บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในวันนี้
ประธานในพิธี โดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ที่เสียสละอุทิศตนร่วมอาสาทำงานด้านสุขภาพ เพื่อส่วนรวมเคียงคู่กับ หมอครอบครัวและระบบสุขภาพอำเภอ
มาอย่างอย่างยาวนาน

                   ขอแสดงความยินดี และขอบพระคุณ อสม.ทุกๆท่าน ที่ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกว่า 35 ปี ซึ่ง อสม.มีบทบาทสำคัญ ในการ ลดปัญหาสุขภาพได้มาก อสม.เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของระบบสุขภาพ ฉะนั้นจึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อผนึกกำลังเป็นเครือข่าย เป็นแกนนำด้านสุขภาพ
ก้าวไปสู่การสร้างสุขภาพทุกภาคส่วน มีการบูรณาการร่วมกัน ตั้งแต่ค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และวางมาตรการทางสังคม รวมทั้งช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ได้ เน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน
ซึ่งในอนาคต อสม. จะ มีบทบาทสำคัญ เป็นนักจัดการสุขภาพ ในพื้นที่ เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพดี และ อสม.ก็มีความสุขในการทำงาน

                   อสม.ที่ได้รับการ ชูเกียรติ ในวันนี้ทุกท่าน ประกอบด้วย
1.สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  อสม.  จาก รพ.สต.
2.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ อสม.  จาก รพ.สต.
3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน อสม.  จาก รพ.สต.
4.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อสม.  จาก รพ.สต.
5.สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพ อสม.  จาก รพ.สต.
6.สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อสม.  จาก รพ.สต.
7.สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อสม.  จาก รพ.สต.
8.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน อสม.  จาก รพ.สต.
 9.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน อสม.  จาก รพ.สต.

10.สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก 

No comments:

Post a Comment