11/17/16

8พย.2559จ.ยโสธร_ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ประชุม

8พย.2559จ.ยโสธร_ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ประชุม
                   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง และคณะ ประชุม สมาชิก ชมรม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองยโสธร

มติหลักคือ การหาหลักเกณฑ์ และข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560
ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 112 แห่ง ในจังหวัดยโสธร 
ขอบพระคุณสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ที่ร่วมกันเสนอแนะและให้ข้อมูลด้วยดี
มติอื่นๆ  การคัดเลือกสมาชิกเข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
(ผบก.) ให้จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอาวุโส
ซึ่งตามมติที่ประชุม อาวุโส หมายถึง การได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

หากได้รับคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกัน ให้นับตาม อายุตัว วันเดือน ปีเกิด

No comments:

Post a Comment