11/30/16

30พย.2559สาธารณสุข จ.ยโสธร ประชุม กก.กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2560

30พย.2559สาธารณสุข จ.ยโสธร ประชุม กก.กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2560
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
              มีมติประการหนึ่งคือให้ ทุกหน่วยงาน สำรวจ จำนวนและอัตราค่าจ้าง ของพนักงานกระรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (นักเรียนทุน) ในสังกัด ที่ได้รับการสนับสนุนค่าจ้าง
โดยใช้งบส่วนกลางจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

              (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)


No comments:

Post a Comment