11/29/16

14พย.2559สัมมนาแผน60Information to Inspirationแผนปฏิบัติการ_คปสอ.คำเขื่อนแก้ว

14พย.2559สัมมนาแผน_60Information to Inspiration_คปสอ.คำเขื่อนแก้ว แผนปฏิบัติการ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จัดและอำนวยความสะดวกในเวที สัมมนาแผนปฏิบัติการปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   ทั้งนี้ นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ประธาน คปสอ.คำเขื่อนแก้ว มอบหมายให้ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว รองประธาน คปสอ.คำเขื่อนแก้ว นำคณะ จาก สสอ.คำเขื่อนแก้ว รพ.คำเขื่อนแก้ว และ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมเวทีสัมมนาแผนปฏิบัติการปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   คณะวิทยากร  นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบให้
นายบรรจบ แสนสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข และ นายประดิษ ภูมิแสน
นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่วิทยากร


                   วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อแปลงแผนฯนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่อไป

No comments:

Post a Comment