11/29/16

22พย.2559 รวมพลังแห่งความภักดี อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

22พย.2559 รวมพลังแห่งความภักดี อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ภาคเช้า เวลา 06.30 น. ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว 
              ประธานในงานโดยนายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว


โดยมี คณะเข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรง ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดยโสธรทุกคน นายเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ/กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ประธานชมรมพ่อค้าฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกในสังกัด
              การแต่งกาย/ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ หรือเครืองแบบปฏิบัติราชการแขนยาว (สวมหมวก)  ประชาชน / ชุดสุภาพไว้ทุกข์ (ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)

              ทั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" พร้อมกันทั่วประเทศ 

No comments:

Post a Comment