11/30/16

18พย.2559 เตรียมช่วย ผู้เลิกบุหรี่ สุรา ณ สถานีอนามัย สาธารณสุข ยโสธร

18พย.2559 เตรียมช่วย ผู้เลิกบุหรี่ สุรา ณ สถานีอนามัย สาธารณสุข ยโสธร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จัดประชุม ชี้แจง แนวทางการดำเนินงาน
เพื่อเตรียมพร้อมให้กำลังใจ ผู้ที่มีความประสงค์ จะเลิกบุหรี่ สุรา
            ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ จะเลิกบุหรี่ สุรา สามารถติดต่อ ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

No comments:

Post a Comment