11/16/16

2พย.2559แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและแผนปฏิบัติราชการปี 2560จ.ยโสธร

2พย.2559แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและแผนปฏิบัติราชการปี 2560จ.ยโสธร
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ปีงบประมาณ  2560 จังหวัดยโสธร ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน  2559
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจพี.เอ็มเมอรัลด์  จังหวัดยโสธร
กล่าวรายงาน โดย นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ประธานการประชุมโดย นพ.บัญชา  สรรพโส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วิทยากร โดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร และคณะ  พร้อมด้วยคณะวิทยากรประจำกลุ่ม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ตาม คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดในวันนี้ได้ดังนี้
เรียน  ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ที่เคารพอย่างสูง
              กระผมนายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ในนามของผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ กระผมขอรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมให้ทราบพอสังเขปดังนี้
              กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี  ด้วยพันธกิจ พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยมี ๓ เป้าหมายหลักคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน พร้อมทั้งได้กำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ด้านระบบบริการสุขภาพ ด้านกำลังคน และด้านการอภิบาลระบบ มีการถ่ายทอดแผนสู่การปฎิบัติ จำนวน ๑๖ แผนงาน ๔๘ โครงการ ที่หน่วยงานในสังกัดจะต้องดำเนินการ
              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข   ดังนั้นหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ต้องมีแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกๆด้าน พร้อมทั้งมีการควบคุมกำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรซึ่งจะจัดการประชุมระหว่างวันที่  ๒ - ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจพี.เอ็มเมอรัลด์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร   หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และนักวิชาการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงานของโรงพยาบาลทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ และตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน  และในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากท่านวิทยากรคือ  
ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร และคณะ  พร้อมด้วยคณะวิทยากรประจำกลุ่ม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
              บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว   กระผมขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดยโสธร   ได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและแผนปฏิบัติราชการประจำปี   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ขอเรียนเชิญครับ
คำกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  จังหวัดยโสธร วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจพี.เอ็มเมอรัลด์  จังหวัดยโสธร
ผู้กล่าวรายงาน : นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้รับคำกล่าว : นพ.บัญชา  สรรพโส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ท่าน  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
หัวหน้ากลุ่มงาน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 
                   ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จังหวัดยโสธร  ในวันนี้
                   จากคำกล่าวรายงานของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานของหน่วยงานทุกระดับต้องมีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และมีการแปลงนโยบาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราทุกคน ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติ ได้มาร่วมกันกำหนดทิศทางขององค์กร หรือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ซึ่งจะต้องสอดคล้อง เชื่อมโยง กับ            แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี และการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข แต่สิ่งสำคัญคือในขั้นตอนของการแปลงนโยบาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น  บุคลากรในองค์กรต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน มีการบูรณาการแผนงานโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรม มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในระดับอำเภอต้องมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จงตั้งใจรับฟัง เก็บเกี่ยวความรู้จากท่านวิทยากร ช่วยกันระดมสมอง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตลอดกระบวนการที่ทางผู้จัดได้เตรียมการไว้รองรับการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่
                   ขอขอบคุณ  ผู้บริหารในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร   หัวหน้า
กลุ่มงาน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ ท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน   ที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้   ขออำนวยพรให้การประชุมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ   และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

                        บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและแผนปฏิบัติราชการประจำปีปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ขอบคุณครับ

No comments:

Post a Comment