11/30/16

ประชุม กก.บริหาร สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

23พย.2559 ประชุม กก.บริหาร สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ประชุม คณะกรรมการบริหาร สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ประธานการประชุม โดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้วเปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.  ประธานการประชุม โดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วาระที่ ๑     เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  ๑.๑  หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   รอบ ตุลาคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์เดิม แบ่งผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ คือ
ระดับ ดีเด่น         พิจารณาเลื่อนเงินเดือน     ร้อยละ ๓.๒๐ 
ระดับดีมาก         พิจารณาเลื่อนเงินเดือน     ร้อยละ ๒.๙
ระดับดี               พิจารณาเลื่อนเงินเดือน     ร้อยละ ๒.๖๐
ระดับพอใช้         พิจารณาเลื่อนเงินเดือน     ร้อยละ ๒.๐ 
ต้องปรับปรุง       ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
๑.๒ ข้อมูล ประกอบการพิจารณาประกอบด้วย
            ส่วนที่ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ตาม KPI Ranking)    ร้อยละ ๗๐
ส่วนที่ 2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) การเสียสละต่อส่วนรวม  การเข้าร่วมงานต่างๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชาให้นโยบาย เช่น งานราชพิธี หรือ งานอื่นๆ   ร้อยละ ๒๐
ส่วนที่ 3. องค์ประกอบอื่นๆ ( การรักษาเวลาและระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจ)
ร้อยละ ๑๐
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ การเสียสละต่อส่วนรวม  การเข้าร่วมงานต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาให้นโยบายเช่น งานราชพิธี หรือ งานอื่นๆ  
การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจในหน้าที่ราชการต่างๆ เป็นต้น
  ๑.๓  มติที่ประชุม
1. ประสิทธิภาพตามผลงานการ Ranking
อันดับ 1 ได้ ดีเด่น ยกทีม   ( สุนทร งดออกเสียง)
อันดับ 2 ได้ ผอ.รพ.สต. และ น้อง 1 คน
อันดับ 3 ได้ ผอ.รพ.สต. และ น้อง 1 คน       ( สมัคร งดออกเสียง)
            2. การตัดเกรด ตาม ร้อยละการประเมิน
                        ระดับ ดีเด่น         ร้อยละ 90 ขึ้นไป
                        ระดับ ดีมาก        น้อยกว่าร้อยละ 90
3. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้ รพ.สต.ระดับ ดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป ให้ แห่งละ 1 คน
4. หัวหน้างาน ใน สสอ. อย่างน้อย 2 คน
5. กระจายดีเด่นให้ครบทุกแห่ง อย่างน้อย แห่งละ 1 คน (หาก ผอ.ได้แล้วในรอบที่ผ่านมาควรเสนอคนอื่นด้วย)
   (แม้บางแห่งที่มี จนท.น้อย เพื่อนเราก็ต้องรับภาระมากกว่าแห่งอื่นๆเพราะรับแทบทุกงาน)
6. เพิ่มสัดส่วนให้ แห่งที่มี จนท.มาก เช่น ย่อ  1 คน
7. การพิจารณาตามผลงานเด่น ให้ตามผลงาน
            เช่น ตำบล นมแม่ ตำบล LTC มบ.
            นาแก  NCD คุณภาพ จาน รพ.สต. NCD คุณภาพ
แคนน้อย ตำบล LTC ตำบลผู้สูง อายุ  ตำบลเจริญพันธุ์ TO BE
            ตำบลจัดการสุขภาพระดับเขต
            ตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
ตำบลนมแม่ รพ.สต. กู่จาน รพ.สต. นาเวียง
ย่อ รับประเมิน ตำบล SRRT ระดับเขต อ.เข้มแข็ง NODE
นาหลู่ ควบคุมวัณโรค ระดับจังหวัด
นาคำ รับศึกษาดูงาน พัฒนาการเด็กเขต 10 ประเมินคุณภาพทันตกรรมจากจังหวัด
พื้นที่พิเศษ เช่น เป็น NODE  รับ การ Ranking
            สงเปือย เป็น NODE
กุดกุง รับ การ Ranking
กู่จาน รับ การ Ranking
โพนทัน รับ การ Ranking อันดับ 1 ประชามติ คนดีศรีระบาด
            ทุ่งมน พื้นที่ พอ.สว.
            โพนสิม  รร.ส่งเสริมสุขภาพ 
6. หากมีโควตาเพิ่มจาก จังหวัด มอบอำนาจตัดสินใจให้กับประธานกรรมการ
            เป็นผู้พิจารณา
                                   
วาระที่ ๒. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ ๓. ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
            มติครั้งที่ผ่านมา สัดส่วน 1:2:3 ( หน.งาน ต่อ ผอ.รพ.สต.ต่อผู้ปฏิบัติ )
           
วาระที่ ๔. เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน ๖๑ คน
มติที่ประชุม จัดเรียงลำดับ ตาม ผลการ ประเมินผลงาน


วาระที่ ๕. เรื่อง อื่นๆ

No comments:

Post a Comment