5/22/16

12 พฤษภาคม 2559เขต10สรุปตรวจราชการ ณ พลอยพาเลซ@มุกดาหาร_สาธารณสุข

12 พฤษภาคม 2559เขต10สรุปตรวจราชการ ณ พลอยพาเลซ@มุกดาหาร_สาธารณสุข
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมประชุม สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559 ณ พลอยพาเลซ จังหวัด มุกดาหาร
            ประธาน โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
มีผู้บริหารงานสาธารณสุข ในสังกัด เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม กว่า 300 คน
            เราต้องเข้าใจโลก และปรับตัวเราเอง ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก แล้วเราจะมีความสุขกับงานที่เราทำ ถ้าเราไม่เปลี่ยน เราจะมีทุกข์แน่ๆ หรือ หากไม่ทุกข์ โลกเปลี่ยน หากเราไม่เปลี่ยนเราก็แปลก ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับ  นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

เนื้อหาการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
คณะที่ 1. การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และ ระบบควบคุมโรค
            โดย ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 10 อุบลราชธานี
คณะที่ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
            การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 13 สาขา
โดย นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 10 อุบลราชธานี
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิและองค์รวม
โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ประธานคณะกรรมการ ระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิและองค์รวม เขตสุขภาพ ที่ 10 อุบลราชธานี
คณะที่ 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ         โดย ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
คณะที่ 4. การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
โดย นส.จิตรา เศรษฐอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข สำนักงาน อาหารและยา
ภาพรวม สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559โดย นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
            ภาพรวมสรุปผลการดำเนินงาน ตามแนวทาง การบริหารการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)
โดย นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 10 อุบลราชธานี
ถอดบทเรียน การดำเนินงาน ตามแนวทาง การบริหารการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)
            ถอดบทเรียนเรื่อง ลดอุบัติเหตุ Road Traffic Injury : RTI โดย ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
ถอดบทเรียนเรื่อง พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี และตรวจยืนยัน OV / CCA
โดย พญ.ระพีพรรณ เดชพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
ถอดบทเรียนการพัฒนาตาม Service Plan
ถอดบทเรียนสาขาหัวใจ สาขามะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด โดย นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 10 อุบลราชธานี
ถอดบทเรียนสาขา NCD / CKD Clinic โดย นายธัชชัย ใจคง สำนักงานเสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ถอดบทเรียน การบริหารการเงินการคลัง  โดย ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ถอดบทเรียน การบริหารเวชภัณฑ์ โดยการจัดซื้อร่วม ยาและเวชภัณฑ์ ไม่ใช่ยา
โดย ภก.อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

หมายเหตุ : การดำเนินงาน ตามแนวทาง การบริหารการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) คือ
ข้อตกลงที่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามข้อตกลง MOU กับ รัฐมนตรี แล้ว กระจายให้ทุกพื้นที่ช่วยกันปฏิบัติงานให้ได้ผล
           
เรื่อง Performance Agreement หรือ PA สถานการณ์ปัจจุบัน เขตสุขภาพที่ 10 เรา ได้ อันดับที่ 4 จาก 12 เขตทั่วประเทศ โดย เขตสุขภาพ ที่ 10 ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ซึ่ง รวม จำนวนเหรียฯแล้ว เราได้ 7 เหรียญ มากที่สุด ในประเทศ ซึ่ง ผมเชื่อมั่นว่าเราจะช่วยกันให้ได้ที่ 1 ก็ไม่ยาก เพียง เพิ่ม จำนวนเหรียญทอง อีก 1 เหรียญ ซึ่ง เป็นไปได้ง่ายที่สุดคือ การ refer นอกเขต พวกเราช่วยกันออกแรงเพิ่มอีกเล็กน้อย ก็จะได้เป็นที่ 1 ของประเทศต่อไป

            นพ.สุรพร ลอยหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 10 อุบลราชธานี

No comments:

Post a Comment